Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Vesitornin saneeraus

MjuDno-2019-418

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää ja hyväksyy rakennushankkeiden pääpiirustukset.

Vesihuoltolaitos on teettänyt kuntotutkimukset vesitornin katto- sekä betonirakenteisiin 27.10.2017, päivitetty 20.7.2018. Sisäpuolinen ympäristö- ja rakennustekninen tarkastus on tehty 11.5.2017. Näiden kuntotutkimusten pohjalta on hankittu korjaussuunnitelma vesitornin osalta. 

Talousarviossa vesihuoltolaitoksen investointihankkeissa on hyväksytty määräräha vesitornin korjaukseen sekä tekstiosan maininta prosenttitaiteesta. Taiteen osalta haetaan apuraha.

Vesihuoltomestari esittää liitteenä olevan korjaussuunnitelman hyväksymistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy 4.2.2020 päivätyn vesitornin korjaussuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on hyväksynyt vesitornin peruskorjauksen kuntokartoituksen pohjalta laaditun suunnitelman. Talousarviossa on Mäntyharjun kunnan valtuusto myöntänyt 500 000 €:n määrärahan peruskorjauksen suorittamiseksi v. 2020 aikana.

Cloudia tarjouspalvelun kautta 19.02.2020 on pyydetty Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava osallistumispyyntö/tarjous n:o 283970 Mäntyharjun vesitorni peruskorjaus. Määräaika tarjouksien jättämiseen oli 16.03.2020 klo 15:00. Määräaikana saapui kaksi tarjousta.

Tarjouksista Skanska Infra Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen, mutta ylitti määrärahavarauksen. Selonottopalaveri pidettiin 25.3.2020 Silta 10 Oy:n ja Skanska Infra Oy:n sekä pääsuunnittelijan kanssa. Selonottopalaverin pohjalta päädyttiin kilpailuttamaan vesitornin peruskorjauksen urakka uudelleen.

Cloudia tarjouspalvelun kautta 07.04.2020 on pyydetty valintakriteereitä muuttaen Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava osallistumispyyntö/tarjous n:o 294230 Mäntyharjun vesitorni peruskorjaus urakka-asiakirjoissa mainitussa laajuudessa. Määräaika tarjousten jättämiseen oli 06.05.2020 klo 12:00.

Määräaikana saapui kolme tarjousta (ilmoitetut hinnat alv 0 %).

Silta 10 Oy                392 874 €
Jouko Ahtiainen Ky   645 100 €
Skanska Infra Oy      528 800 €

Tarjouspyynnön mukainen tarjous Skanska Infra Oy 528 800 €. 

Tarjous ylittää varatun määrärahan 28 800 €.

Kilpailutuksessa halvimman tarjouksen tehneen Silta 10 Oy:n tarjous on hinnaltaan n. 25% halvempi kuin seuraavaksi halvin tarjous sekä n.19 % halvempi kuin suunnittelijan laatima kustannusarvio 485 000 €. Tarjouspyynnössä on vaatimuksena referenssit tarjouksen tehneellä yrityksellä vesitornin rakentamisesta tai peruskorjauksen suorittamisesta, tai vastaavien betonirakenteiden ja kattorakenteiden rakentamisesta vähintään kaksi loppuun saatettua rakennusprojektia viimeisen 8 vuoden aikana. Sekä vastaavalla työnjohtajalla referenssi vesitornin rakentamisesta tai peruskorjaamisesta.

Silta 10 Oy:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen referenssien osalta.
Jouko Ahtiainen Ky:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen referenssien osalta.

Hankkeen työmaan valvojan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät on kilpailutettu tarjouspalvelu Cloudiassa 19.02.2020. Tarjouksen vastaanottamisen määräaikaan 24.03.2020 klo 12:00.

Määräaikana saatiin neljä tarjousta (ilmoitetut hinnat alv 0 %).

Brado Oy                                          24 000 €
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy      25 495 €
Suomen Controlteam Oy                 25 500 €
Ramboll CM Oy                               29 700 €

Brado Oy:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, tarjouspyynnössä pyydetty nimeämään kaksi pätevää henkilöä urakanvalvojaksi. Tarjouksessa nimetty yksi henkilö.

Vesihuoltomestari esittää urakan valvojaksi tarjouspyynnön laajuudessa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:tä tarjouksen mukaiseen hintaan 25 495 €. Edellyttää hankkeen toteutumisen.

Kunnanhallituksen 28.8.2017 § 154 hyväksymän hankintaohjeen / hankintarajojen mukaan investointiosan hankintapäätös tehdään ko. toimialan lautakunnassa kun määrärahavaraus on riittävä ja hankinnan arvo on 100 000 - 500 000 €.

Hankintarajaohjeen mukaan investointiosassa hankintapäätös tehdään kunnanvaltuustossa kun hankinnan arvo ylittää 500 000 €.

Vesitornin korjaushanke ylittää sekä määrärahavarauksen että lautakunnalle sallitun 500 000 €:n ylärajan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle

  1. määrärahan muutosta 110 000 € (lisäys)
  2. hyväksyttäväksi vesitornin peruskorjauksen urakan suorittajaksi tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa ja aikataulu 1 ajankohtana Skanska Infra Oy:tä tarjouksessa annetun 528 800 €:n (alv 0 %) hintaan. Edellyttää hankkeen toteutumisen.
  3. hyväksyttäväksi urakan valvojaksi tarjouspyynnön laajuudessa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjouksen mukaiseen hintaan 25 495 € . Edellyttää hankkeen toteutumisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnnvaltuustolle, että valtuusto

  1. hyväksyy 110 000 € määrärahamuutosta (lisäys) vesitornin korjaushankkeeseen
  2. hyväksyy vesitornin peruskorjauksen urakan suorittajaksi tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa ja aikataulu 1 ajankohtana Skanska Infra Oy:tä tarjouksessa annetun 528 800 €:n (alv 0 %) hintaan. Edellyttää hankkeen toteutumisen.
  3. hyväksyy urakan valvojaksi tarjouspyynnön laajuudessa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjouksen mukaiseen hintaan 25 495 € . Edellyttää hankkeen toteutumisen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)