Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen / TA 2020 muutokset

MjuDno-2019-676

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Käytettävissä olevien tietojen mukaan Mäntyharjun kunnan talous kääntyy alijäämäiseksi vuoden 2019 tilinpäätöksessä.
Tulosennusteen heikkeneminen on pääasiassa seurausta Essoten menojen arvioitua suuremmasta kasvusta ja verotulojen arvioitua pienemmästä kertymästä.

Kunta valmistelee parhaillaan vuoden 2020 talousarviota. Valmistelutilanteen 30.10.2019 mukaan talousarvion 2020 ulkoiset toimintatuotot ovat 5,6 milj. euroa, kasvua edellisestä vuodesta  10,0 %.
Toimintakulut ovat 45,9 M€,  mikä on vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 2,75 M€ enemmän ja vastaa 6,38 %:n kasvua. Kasvu johtuu pääasiassa Essotelle maksettavista kuntaosuuksista, joita on budjetoitu vuodelle 2020 yhteensä 26,3 M€ . Talousarviossa 2019 maksuosuus oli 23,7 M€. Kunnan oman toiminnan osalta (ilman Essote-maksuosuuksia) talousarvio 2020 menot ovat 221.000 €  suuremmat kuin talousarviossa 2019.

Verotuloja ennakoidaan kertyvän 22.094.000 €, joka on 1,5 % enemmän kuin talousarviossa 2019. Verotuloarvioon vaikuttaa vuoden 2019 verotilitysongelmat, jotka johtuvat verokortti- ja tulorekisterimuutoksista. Osa tilityksistä tulee kunnille seuraavina vuosina.
Valtionosuuksia arvioidaan budjettiin 18,9 M€, jossa kasvua 2019 budjettiin on 1,4 M€ . Vuoden 2020 valtionosuuksista osa tilitetään kunnille vuonna 2019 ja Mäntyharjun kunnan osalta ennakkotilitys on noin 250 000 euroa. Poistoja talousarvioon sisältyy 1,3 milj. euroa. Valmistelutilanteen budjettiesitys on alijäämäinen  535.130 euroa.

Taloussuunnitelmavuosien 2021-2022 verorahoitus ennakoidaan kasvavan yhteensä vuodesta 2020 noin 1,0 milj. euroa. Palkkoihin ja muihin toimintakuluihin ennakoidaan myös kasvua, joten myös taloussuunnitelmavuosien 2021 ja 2022 osalta tuloksesta ennustetaan alijäämäisiä. Tavoitteena on, että talous tasapainotetaan vuoteen 2021 aikana. 

Kunnalla oli tilinpäätöksessä 2018 taseen kumulatiivista ylijäämää  5,7 M€, mutta tulot eivät tule riittämään toiminnasta aiheutuvien menojen kattamiseen. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota mm. palveluiden saatavuuteen ja toimitilojen määrään ja laatuun, tukipalvelujen ja hallinnon toimivuuteen sekä toimintatapojen uudistamiseen. Myös yhteistyötä on lisättävä ja tehostettava eri palvelualueiden ja toimintayksiköiden välillä. Hankinnat sekä investoinnit ovat yhtä lailla tarkastelun kohteena.

Talouden tasapainottamiseksi on yhdessä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa etsittävä pitkävaikutteisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ja uudistuksia, jotka johtavat tehtävien ja työmäärän vähenemiseen. Henkilöstömenoja tulee vähentää siten, ettei vaaranneta asiakasturvallisuutta ja lakisääteisten palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Lisäksi on kiinnitettävä huomioita henkilöstön jaksamiseen. Tavoitteen saavuttaminen voi merkitä henkilöstön osa-aikaistamista, irtisanomisia, eläkeratkaisuja ja vapaaehtoisia virka –ja työvapaita.

Kunnassa on syytä käynnistää henkilöstöjärjestöjen kanssa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n 1-4 kohtien mukaiset neuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavista toimenpiteistä vuodelle 2020. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) säädetyn lain 4 §:n 1 momentin mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:

1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä;
2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeenluovutusta;
3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä
4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia tai merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.
Mäntyharjun kunnan talousarvioesitys tullee olemaan alijäämäinen eikä se sisällä tomenpiteitä,  joilla olisi em. vaikutus henkilöstön asemaan. Mahdollisen yt-prosessin vaikutus tullaan siten käsittelemään kunnanvaltuustossa talousarviomuutoksena yt-neuvottelujen lopputuksen selvittyä.

Ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista työnantajan tulee antaa asianomaisille työntekijöille sekä heidän edustajilleen yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävän asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot siten, että he voivat riittävästi perehtyä ja valmistautua käsiteltävään asiaan.

Jos työnantaja harkitsee 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä, työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava näiden työntekijöiden edustajille kirjallisesti käytettävissä olevat tiedot:

1) aiottujen toimenpiteiden perusteista;
2) alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten tai osa-aikaistamisten määrästä;
3) selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät; sekä
4) arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset ja osa-aikaistamiset tehdään.

Työnantajan esittäessä käsiteltäväksi yhteistoimintaneuvotteluissa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamisen, on neuvotteluesitys tai siitä ilmenevät tiedot toimitettava kirjallisesti myös työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yhteistoiminta neuvottelujen alkaessa, jollei näitä tietoja ole toimitettu sille aikaisemmin muussa yhteydessä.

Työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus käynnistää taloudellisin ja tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset, koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2020-2021  Mäntyharjun  kunnassa. Neuvotteluissa käsitellään em. lain 4 §:n 1 momentin kohtien 1-4 mukaisia asioita. Neuvotteluilla tavoitellaan ensisijaisesti pysyviä säästöjä ja tarvittaessa niitä tukevia kertaluontoisia säästöjä.

Henkilöstömenojen vähentämisessä ensisijaisena tavoitteena on säästöjen saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen, toiminnan ja prosessien kehittämisen sekä vapaaehtoisten keinojen avulla. Mikäli on todennäköistä, että säästötavoite ei muutoin toteudu, vaihtoehtona on henkilöstön lomauttaminen ja/tai irtisanominen.

Pysyvillä toimenpiteillä kunnan omassa palvelutoiminnassa talouden tasapainottamisella tavoitellaan yhteensä 1,0 milj. euron kokonaisvaikutusta. Tavoite on, että toimenpiteet toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2021 mennessä. Tavoite jakautuu siten, että vuonna 2020 tavoitellaan 600.000 €:n  ja vuonna 2021 400.000 €:n kokonaisvaikutusta kunnan talousarvioon.

Kirjallinen neuvotteluesitys lähetetään henkilöstön edustajille pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen tiistaina 5.11.2019.

Päätös

Hyväksyttiin ja nimettiin kunnan edustajaksi neuvotteluihin hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen.

Valmistelija

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti käynnistää kokouksessaan 4.11.2019 taloudellisin ja tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset, koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2020 sekä 2021 Mäntyharjun kunnassa.

Työnantajan on tehtävä kirjallinen neuvotteluesitys viimeistään 5 päivää ennen neuvotteluiden aloittamista.
Kutsu ja esitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistymisestä on toimitettu pääsopijajärjestöille 6.11.2019.
Henkilökuntaa on tiedotettu lähettämällä 5.11.2019 koko kunnan henkilöstölle sähköpostitse tiedote asiasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Yhteistyöryhmä toteaa, että kutsu ja neuvotteluesitys on lähetetty henkilöstön edustajille yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin. Kutsu ja neuvotteluesitys on lähetetty henkilöstön edustajille yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (446/2007) mukaisesti.

Todettiin, että kutsut lähetetään yhteistyöryhmälle viimeistään 5 päivää ennen neuvotteluja. Tiedoksisaantipäivä ja kokouspäivä eivät sisälly em. 5 päivään.

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen päätettyä YT-lain mukaisten neuvottelujen aloittamisesta kunnassa on neuvotteluja käyty henkilöstön edustajien ja työnantajan edustajien kesken ajalla 13.11.2019 - 11.3.2020. Kokoontumiskertoja oli yhteensä kuusi.

Neuvotteluissa työntekijäjärjestöjä ovat edustaneet plm Piia Hartikainen, plm Sirkku Ruotsalainen ja plm Juha Tuominen. Työnantajan edustajina ovat olleet Leena Pekkanen, Jukka Ollikainen ja Tuomo Penttinen. Ryhmän sihteerinä on toiminut Arja Leppäkumpu.

11.3.2020 pidetyssä kokouksessa kirjattiin pöytäkirjaan, että yhteistyöryhmä

1. totesi YT-neuvottelut lain mukaisesti suoritetuiksi;
2. totesi, että YT-neuvotteluissa esitetyt toimenpiteet saatetaan kunnanhallituksen käsittelyyn 16.3.2020;
3. totesi, että neuvotteluista on laadittu yhteenvetona liitteenä oleva kunnan työllistämistä edistävä toimintasuunnitelma 2020-2021 / YT-neuvottelujen toimenpiteet.
4. totesi, että työllistämistä edistävän toimenpidesuunnitelman kohdassa 3.2. on mainittu kaikki henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet. Neuvotteluissa on todettu, että tarvetta komautuksille irtisanomisille tai osa-aikaistamisille ei kohdan 3.2. maininnan lisäksi ole.  

Neuvotteluissa jäi kolme kokonaisuutta avoimeksi. Sivistyslautakunnan esitys kouluverkkoratkaisuksi ei säästösummaltaan vastannut pohjaratkaisuna ollutta kouluverkkoselvitystä. Neuvotteluissa työnantaja ilmoitti näkemyksenään, että mikäli kouluverkkoratkaisu ei tuo neuvotteluissa alkuperin esitettyä säästöä tullaan säästö hakemaan ryhmäjakoja muuttamalla ja määräaikaista henkilökuntaa vähentämällä perusopetuksen sisältä. 
Toinen osittain avoimeksi jäänyt seikka koski teknisen toimen vuoden 2021 säästöä. Toimialan vuoden 2020 säästöt ovat kertaluonteisia, joten saman säästösumman saaminen kokoon vuoden 2021 talousarvioon vaatii uuden kohdentamisen.
Kolmas avoin seikka koskee vuoden 2021 toimenpidenkirjausta, jossa todetaan, että toimialat ovat yhteisvastuullisia löytämään talousarvion laadinnan yhteydessä kohteet raamileikkaukselle 171.400 €:n osalta. Toimenpiteitä ei kuitenkaan tulla kohdistamaan vakinaista henkilöstöä koskevina.

Em varauksia lukuunottamatta neuvotteluissa päästiin kunnanhallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin.
Ratkaisuilla saavutettava säästö on kuluvana vuonna 400.000 € ja vuonna 2021  1,0 M€.

Säästö muodustuu seuraavasti:
1. Suorat henkilöstöä koskevat ratkaisut
- Vakituinen henkilöstö vähenee vuoden 2021 loppuun mennessä kahdeksalla henkilöllä ensisijaisti luontaisen poistuman kautta. Mikäli kuitenkin tavoitteen saavuttamiseksi  vaaditaan on työnantaja ilmoittanut, että se käyttää toimenpiteenä irtisanomista taloudellisin ja tuotannollisin perustein.
- Määräaikainen henkilöstö vähenee seitsemän henkilön verran. 
- Palkattomien työlomien  ja / virkavapaiden kautta tavoitellaan 50.000 €:n vuosisäästöä.

2. Kouluverkkoratkaisu / ryhmäkoon muutokset
- Kouluverkkoselvityksessä on laskettu, että yhden perusopetuksen malliin siirtyminen tuon kuluvana vuonna 104.000€:n vaikutuksen käyttötalouteen. Vuonna 2021 säästö olisi 250.000€

3. Toimialojen määrärahamuutokset
- Pysyvinä muutoksina saadaan toimialoilla tehtyä kohdennettuna hallintopalveluihin  kuluvana vuonna 59.000 €:n ja tulevana vuonna 96.000 €:n säästö. Sivistyspalveluiden vastaavaa summa on 7.000 €/vuosi.
-Teknisen toimialan esitetyt määrärahamuutokset ovat kertaluonteisia vuonna ja vaativat siten tulevalta kalenterivuodelta uudelleen kohdennuksen.

Kokonaissäästö toimialoittain
                                                             2020                              2021
sivistyksen toimiala                             198.000                         437.000
hallonnon toimiala                                 68.600                         124.000
tekninen toimiala                                   91.500                         231.500
toimialat yhteisesti                                 50.000                         221.000
em. yhteensä                                        408.100                      1.013.500

Em. lisäksi ratkaisu sisältää työtehtävien muutoksia ja tehtävän sijoituspaikan muutoksia toimialojen välillä.

Neuvoteluissa  17.12.2019 kirjattiin työntekijäjärjestöjen edustajien näkemys, että luottamushenkilöt luopuisivat osittain kokouspalkkioista.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. hyväksyy YT-neuvotteluissa saavutetun ratkaisun;
 2. oikeuttaa toimivaltaisen viranhaltijan suorittamaan tarvittavat toimenpiteet liitteenä olevan Kunnan työllistämistä edistävän toimintasuunnitelman 2020-2021 / YT-neuvottelujen toimenpiteet kohdassa 3.2 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittaessa suunnitelmassa ko kohdassa esitettyjen toimenpiteiden kautta;
 3. edellyttää, että tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn huhtikuun 2020 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Lautakunnat ovat käsitelleet kunnanhallituksen 16.3. hyväksymän YT-neuvottelujen päätöksen mukaisesti talousarviomuutokset vuoden 2020 talousarvioon. Lautakuntien käsittely liitteenä.

Euromääräisesti lautakuntien esitykset ja kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarviomuutokset vastaavat YT-neuvottelujen tuloksia ja kunnanhallituksen päätöstä. Henkilöstön lukumäärä ei kuitenkaan vähene lautakuntien esityksissä edellytetyllä määrällä / aikataululla. Pääluottamusmiehet ovat kiinnittäneet asiaan huomiota todeten, että henkilöstön tasapuolinen kohtelu vaarantuu tilanteessa, jossa päätöksen täytäntöönpano ei ole toteutunut.
Pysyvien henkilöstösäästöjen sijaan säästö on haettu muista toimintakuluista. Säästöjen toteutuminen vaatii kuitenkin osin erillisiä päätöksiä (mm. toimintakauden supistamista) ja / tai on riippuvainen muusta kuin kunnan päätöksestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. esittää kunnanvaltuuston hyvksyttäväksi liitteessä olevat muutokset toiminta-alueiden vuoden 2020 talousarviohin;
 2. huomauttaa, että toimivaltaisten viranhaltijoiden on saatettava kunnanhallituksen 16.3.2020 §:ssä 39 tekemä päätös kokonaisuudessaan toimeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

palvelualueiden johtajat, pääluottamusmiehet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.