Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Hämäläinen Birgit / ero luottamustehtävistä / uuden jäsenen vaali

MjuDno-2019-384

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Birgit Hämäläinen on kirjeellään 17.4.2019 pyytänyt eroa Etelä-Savon maakuntaliiton valtuuston jäsenyydestä.

Perusteluina: Henkilökohtaiset syyt.

Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen 13 §
"Edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet siten kuin tässä pykälässä määrätään.

Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi jokaisesta jäsenkunnasta yhden jäsenen kutakin edellisen vuoen 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 2.500 asukasta kohden. Kullekin varsinaiselle jäsenelle tulee valita henkilökohtainen varajäsen.

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaateen mukaisesti.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa on säädetty vaalilaissa erikseen.

Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi siten, että edellä 3. mom. tarkoitettu suhteellisuusperiaate ei valinnan johdosta muutu."

Sovellettavat lait ja ohjeet:
Kuntalaki 70 § 3 mom. Suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta:
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 
Kuntalaki 74 § Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin
Tasa-​arvoalki 4 a § 2 mom
Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimus 13 §

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1. myöntää Birgit Hämäläiselle eron Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja 

2. esittää Birgit Hämäläisen tilalle valittavaksi uuden jäsenen Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntavaltuustoon.

Päätös

Hyväksyttiin.