Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Kunnanhallituksen edustajan valitseminen muihin toimielimiin kaudeksi 1.6.2019-31.5.2021

MjuDno-2019-425

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallintosääntö 125 § Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä
"Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin."

Kunnanhallituksen edustajat eri lautakuntiin valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi (1.6.2019-31.5.2021).

KuntaL 90 §
Kunnanhallituksen edustaja voi välittää tiedon niistä asioista, jotka on tarpeen ottaa 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 
Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien asioiden käsittelyssä ja hän on salassapitovelvollinen salassa pidettävistä tiedoista samalla tavalla kuin toimielimen jäsen.
Säännöksessä kunnanjohtaja on mainittu erikseen. Hänet voidaan määrätä kunnanhallituksen edustajaksi, mutta tarkoituksenmukaisempaa on antaa kunnanjohtajalle, kuten myös kunnanhallituksen puheenjohtajalle, yleinen läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimielinten kokouksissa.

Hallintosäätö 124 § Läsnäolo kokouksessa
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus
- valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 § mukaan sekä
- kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla muiden toimielinten kokouksissa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus valitsee edustajansa ja varaedustajansa jäljempänä mainittuihin toimielimiin 1.6.2019-31.5.2021
- sivistyslautakunta
- rakennuslautakunta
- tekninen lautakunta

Päätös

Kunnanhallitus valitsi edustajakseen ja varaedustajakseen jäljempänä mainittuihin toimielimiin 1.6.2019-31.5.2021

- sivistyslautakunta: Ari A. Hartonen, varalle Mia Lamponen
- rakennuslautakunta: Markku Lamponen, varalle Mika Ruohoranta
- tekninen lautakunta: Seppo Hujanen, varalle Jaana Lopperi.