Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Ollikainen Jukka / Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajuus

MjuDno-2016-1036

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan kunnanjohtaja Jukka Ollikainen on valittu Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi.

Mäntyharjun kunnan ja kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen välisen johtajasopimuksen 3.7.kohta Sivutoimet
Sivutoimien osalta noudatetaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta (11.4.2003/304/18 §). Sivutoimeen on haettava kunnanhallitukselta sivutoimilupa. Luottamustehtävän on pääsääntöisesti tuettava kunnan etua ja sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen kunnanjohtajan tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Kunnanhallituksen puheenjohtajan etukäteinen suostumus riittää luottamustehtävien osalta, mikäli asia on kiireellinen tai luottamuksellisessa valmisteluvaiheessa.
Kunnanjohtajan tulee ilmoittaa sidonnaisuuksista kunnanhallitukselle ja sidonnaisuusluettelo on nähtävillä kunnan kirjaamossa.

Hallintosääntö 16 § 1 mom. 3 kohta
Kunnanhallituksen kehittämisjaosto päättää virka- ja työsehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta, jollei sitä ole muualla hallintosäännössä tai erillisellä  päätöksellä siirretty/määrätty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

Em. johtajasopimuksen mukaan sidonnaisuuksista tulee ilmoittaa kunnanhallitukselle.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus 

  1. merkitsee kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen ilmotuksen Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston varapuheenjohtajuudesta tiedoksi ja
  2. oikeuttaa kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen osallistumaan työaikanaan Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston työskentelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä esteen ilmoittaen HallintoL 28 §.

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen on tullut valituksi Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi 2.6.2017 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallintoneuvoston puheenjohtajisto valitaan vuosittain. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa ja mm. päättää asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa laajentamista tai supistamista taikka yhtiön organisaation oleellista muutosta. Tätä tehtävää varten hallintoneuvoston puheenjohtajisto osallistuu hallituksen kokouksiin. Edellisellä toimikaudella kokouksia on ollut 18 kpl. 
Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen on ollut edelllisen toimikauden hallintoneuvoston varapuheenjohtaja eikä uuden tehtävän vaatima ajankäyttö poikkea edellisestä kaudesta.

Esitys kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen mahdollisesta valinnasta hallintoneuvoston puheenjohtajaksi on tuotu kunnanhallitukselle tiedoksi ennen valintaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus antaa kunnanjohtaja Jukka Ollikaiselle sivutoimiluvan Suur-Savon Sähkö Oy:n luottamustehtävän hoitamiseen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (HallintoL 28 § 1 mom.)

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen on tullut valituksi Suur-Savon Sähkö Oy:n Sähkö Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi 6.6.2019 seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallintoneuvoston puheenjohtajisto valitaan vuosittain. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa ja mm. päättää asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa laajentamista tai supistamista taikka yhtiön organisaation oleellista muutosta. Tätä tehtävää varten hallintoneuvoston puheenjohtajisto osallistuu hallituksen kokouksiin. Edellisellä toimikaudella kokouksia on ollut 18 kpl. 
Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen on ollut edelllisen toimikauden hallintoneuvoston varapuheenjohtaja eikä uuden tehtävän vaatima ajankäyttö poikkea edellisestä kaudesta.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen mahdollinen valinta Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi on tuotu esille kehittämiskeskustelun yhteydessä 5.3.2019 kunnanhallituksen puheenjohtajistolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus antaa kunnanjohtaja Jukka Ollikaiselle sivutoimiluvan Suur-Savon Sähkö Oy:n luottamustehtävän hoitamiseen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Päätös

Hyväksyttiin.


Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (HallintoL 28 § 1 mom.).

Tiedoksi

kunnanjohtaja, palkkasihteeri, va. arkistosihteeri, Suur-Savon Sähkö Oy