Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Terveyskeskuksen saneeraus / lisämääräraha

MjuDno-2019-403

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Huusari, kiinteistöpäällikkö, jouni.huusari@mantyharju.fi

Kuvaus

Terveyskeskuksen saneeraus toteutettiin 1.6.2015 – 3.9.2016. Neuvolatilat olivat remontin kohteena 1.7.2015 – 31.12.2015.  

Tilojen käyttöönoton jälkeen henkilökunta on työterveyshuollon tietojen mukaan kärsinyt erilaisista sisäilmaongelmista. Henkilökunta on ollut myös yhteydessä suoraan kunnan tekniseen toimeen. 

 Rakennusterveysasiantuntija / Tekninen johtaja Lasse Kurvinen perehtyi terveyskeskuksen tutkimusraportteihin, joiden perusteella laadittiin lyhyt yhteenveto ja jatkotoimenpide-esitykset. Yhteenvedon laatimiseen osallistui kiinteistöpäällikkö Jouni Huusari sekä puhelimitse Ville Vikström Sisäilmatalo Kärki Oy:stä. 

Tutkimusaineistot ja asiakirjat 

28.5.2019 Muistio B-osan muovimattoavaukset, terveyskeskus, Vahanen Oy.
27.5.2019 Katselmus ja pöytäkirja perheneuvolan sisäilmaongelmista, terveyskeskus, Mäntyharjun kunta.
16.5.2019 Sisäilmaselvitys B-osa kellari, terveyskeskus, Sisäilmatalo Kärki Oy.
6.5.2019 Pöytäkirja perheneuvolan sisäilmaongelmista, terveyskeskus, Mäntyharjun kunta.
10/ 2013 Kuntotutkimus, terveyskeskus, Sisäilmatalo Kärki Oy. 


Yhteenveto

VOC-mittaukset 
VOC-mittaukset on suoritettu BULK-näytteenotolla, jossa materiaalista irrotetaan näytepala ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tutkitaan laboratorio olosuhteissa. BULK-näytteen tulokset ylittivät emissiotasoltaan Työterveyslaitoksen viitearvon (huom, ei raja-arvo). Tutkimusmenetelmä ei kuitenkaan vastaa lattiamateriaaliin kohdistuvaa rasitusta tai olosuhteita, jotka mitataan FLEC-mittauksilla suoraan alapohjan lattiamaton päältä. FLEC-mittauksia ei ole sisältynyt tutkimuksiin. Lisäksi on mitattu sisäilman VOC-pitoisuuksia, joiden perusteella kemiallisia yhdisteitä ei pääse sisäilmaan. Myöskään mittausajankohtaa ei ole merkitty tutkimusraporttiin eikä näin ollen ole tietoa tilojen käyttäjien normaalikäytön aiheuttamasta VOC-päästöstä. 

Kosteusmittaukset 
Kosteusmittauksia on suoritettu pintakosteuden kartoituksella (pintakosteuden osoitin), muovimaton alapuolen viiltomittauksilla sekä alapohjarakenteen rakennusfysikaalisen toimivuuden varmistamisen porareikämittauksilla eri rakennesyvyyksiltä. Porareikämittauksilla on todistettu, ettei alapohjaan kohdistu kapillaarista tai diffuusiokosteuden nousua. Kuitenkaan pilarien tai kantavien seinien läheisyydestä mahdollista rakenteen kosteuden nousua ei ole selvitetty. Pintakosteuden kartoituksessa vuonna 2013 ei ole todettu kohonneita kosteuksia B-osan alapohjarakenteessa. Uusimmassa 2019 pintakosteuden kartoituksessa on havaittu lievästi kohonneita kosteuksia käytävä osuudella kantavien pilarien sekä väliseinien läheisyydessä. Muovimaton viiltomittaustuloksissa on osassa mittauksia lievää kosteutta. Lievän kosteuden vaikutuksia muovimattopäällysteen tai kiinnitysliiman päästöille ei voida sisäilmamittauksilla todeta olevan. Aistinvaraiset tulkinnat poikkeavat Sisäilmatalo Kärki Oy sekä Vahanen Oy välillä, tarkoittaen kemiallisen hajun tunnistamista muovimaton avauskohdista. Sisäilmatalo Kärki Oy tutkija on havainnut kemiallista hajua, jonka Vahanen Oy Sami Niemi kiistää.  

Muut tutkimustiedot 
Sisäilmatalo Kärki Oy Ville Vikström puhelimitse 11.6.2019 antoi lisätietoa B-osan merkkiainemittauksista ja tiivistyskorjauksista terveyskeskuksen osittaisen peruskorjauksen aikana. B-osan alapohjarakenteen kantavien väliseinien ja ulkoseinän rakenneliittymät ovat tiivistetty ARDEX 8+9 vesieristysmenetelmällä. Merkkiainemittaukset on suoritettu 5 eri tilaan, joiden perusteella tilojen tiiveystasoksi on saatu tiiveystaso 2 eli merkittävä tiiveyden parantaminen. Lasse Kurvinen ei todentanut merkkiainemittaustuloksia projektipankista (Sokopro). 

Jatkotoimenpide-ehdotukset 

VOC-mittauksien perusteella sisäilmaan ei haihdu lattiapinnoitteista kemiallisia yhdisteitä B-osan neuvolatiloissa. Rakennuksen kuntotutkimukseen (toteutus 2019) tulee sisällyttää VOC-mittaukset FLEC-mittauksilla sekä TVOC-seurantamittaukset tulee toteuttaa normaalikäytön aikana.

B-osan ulkoseinärakenteen kuntoa ei ole tutkittu 2013 kuntotutkimuksissa, joka tulee sisällyttää koko rakennuksen kattavaan kuntotutkimukseen. 

Kuntotutkimuksen yhteydessä koko rakennuksen ilmanvaihdon toimivuus, ilmamäärät tulee tarkistaa käytönmukaiseen henkilömäärään suunnittelutasolla, säätää suhteellisella säätötekniikalla sekä todeta mittauksin. Ilmanvaihto tulee hienosäätää paine-eromittauksilla ja jatkuva paine-eroseuranta tulee suorittaa normaalin käytön aikana riittävän kattavalla seurantajaksolla. Lisäksi rakennusautomaatio-järjestelmän sekä teknisten järjestelmien säätölaitteiden toimivuudet tulee todeta riittävän kattavilla selvityksillä, sisältäen toimilaitekohtaisen teknisen käyttökunnon tarkastelut. 

Välittömät toimenpiteet 

Välittömänä toimenpiteenä suositellaan 7 toimistotilan lattiapinnoitteiden uusintaa kiinteistön omistajan korjaushankkeena. Lattiapinnoitteiden uusinta tapahtuu ns.riskejä poissulkevana korjaustoimenpiteenä, jotta vuokralaisen toiminta voisi jatkua tiloissa. Lattiapinnoitteiden korjauksesta huolimatta koko rakennuksen kattavaa sisäilma- ja kosteusteknistä kuntoarviota sekä teknisten järjestelmien toimivuustarkastelua suositellaan tehtäväksi rakennuslautakunnan vaatimuksen mukaisesti.

Ongelman ratkaisusta on neuvoteltu kolme kertaa urakoitsijan ja heille mattotyöt tehneen aliurakoitsijan kanssa. Neuvottelujen kuluessa on tehty ehdotus korjauskustannusten jaosta 50 / 50 %. Neuvottelu ei tuottanut tulosta. 

Taatakseen neuvolatoiminnan jatkumisen kunta aikoo tehdä koekorjauksen Sisäilmatalo Kärjen esityksen mukaan niin, että kaikki henkilökunnan käyttämät toimistohuoneet, seitsemän (7) kpl, korjataan kaasutiiviillä lattiamateriaalilla kesä- heinäkuun aikana. Kustannusarvio ko. työlle on 18 000 € ja tämän lisäksi tulee välillisiä kustannuksia neuvolaväen evakosta yms. Kiinteistön tutkimuksista on maksettu syksystä 2018 lähtien noin 16 000 €

Yllä olevaan viitaten tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta 40 000 € lisämäärärahaa ko. työn suorittamiseen ja tulevien tutkimuskulujen kattamiseen. Lisämääräraha kohdistuu kiinteistönhoidon terveyskeskuksen käyttömenoihin.

Lautakunta voi tutustua pidettyjen palaverien (20.3.2019, 6.5.2019 ja 27.5.2019) pöytäkirjoihin ennakkoon kiinteistöpäällikön tai palvelupäällikön huoneessa tai kokouksen yhteydessä.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää

  1. kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto myöntää 40 000 €:n lisämäärärahan ko. työn suorittamiseen ja tulevien tutkimuskulujen kattamiseen,
  2. että lisämääräraha kohdistuu kiinteistönhoidon terveyskeskuksen käyttömenoihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

  1. tekee vuoden 2019 talousarviooon 40 000 €:n muutoksen (lisämääräraha) ko. työn suorittamiseen ja tulevien tutkimuskulujen kattamiseen,​
  2. toteaa, että lisämääräraha kohdistuu kiinteistönhoidon terveyskeskuksen käyttömenoihin.


Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan kohdalla

3. toteaa, että  tutkimuksia tullaan jatkamaan ja saattaa tämän tiedoksi pääurakoitsijalle sekä varaa oikeuden myöhemmin toteuttaviin toimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan täydennetty päätösehdotus.


Tekninen johtaja Lasse Kurvinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.