Kunnanhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Äänestypaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

MjuDno-2021-21

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Seuraavien kuntavaalien toimitusajankohta on sunnuntaina 18.4.2021.

Vaalien ennakkoäänestykset kotimaassa toimitetaan 7.4.-13.4.2021

Vaaleissa noudatetaan vaalilain (714/1998) säännöksiä.

Vaalilaki 9 § Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestys "Ennakkoäänestyspaikkoja ovat:

1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi;

2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät Suomen edustustot ja niiden toimipaikat;

3) sairaalat ja ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset;

4) suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla, kun ennakkoäänestys toimitetaan.

Lisäksi ennakkoäänestys voidaan säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys).

Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa. 

Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merkitään Digi- ja väestötietoviraston määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot. Ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat, joka ovat äänestyspaikkarekisterissä 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä, ovat vaaleissa äänestyspaikkoina, vaikka tässä pykälässä tarkoitetusta kunnanhallituksen päätöksestä tehtyä oikaisuvaatimusta ei ole käsitelty ja vaikka hallinto-oikeudelle tehtyä kunnallisvalitusta, jolla oikaisuvaatimuksesta tehtyyn päätökseen on haettu muutosta, ei ole ratkaistu. Kunnanhallitukselle tehty oikaisuvaatimus ja kunnanhallituksen päätöksestä tehty kunnallisvalitus on käsiteltävä kiireellisesti. Hallinto-oikeuden antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla."

Vaalilaki 47 §
Ennakkoäänestyksen ajanjakso:

" Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää sekä lopetetaan ulkomailla 8. päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää. Suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan, presidentinvaalin toista vaalia lukuun ottamatta, kuitenkin aloittaa jo 18. päivänä ennen vaalipäivää.

Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina päivinä 1 momentissa tarkoitettuna ajanjaksona, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä.

Suomen edustustoissa ja niiden toimipaikoissa ennakkoäänestyksen ajanjakso voi, sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, olla lyhyempi kuin 1 momentissa säädetään."

Vaalilaki 48 §
Ennakkoäänestysajat

"Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona:

1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää eikä kello 18:n jälkeen; 

2)  Suomen edustustossa jokaisena päivänä edustuston päällikön määrääminä aikoina, ei kuitenkaan pitkäperjantaina, ensimmäisenä pääsiäispäivänä, helluntaipäivänä, juhannuspäivänä, jouluaattona eikä ensimmäisenä tai toisena joulupäivänä;

3) laitoksessa vähintään yhtenä päivänä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina;

4)  suomalaisessa laivassa vähintään yhtenä päivänä laivan päällikön määrääminä aikoina ;

5) kotiäänestyksessä äänestäjille erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana

Sen lisäksi, mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ennakkoäänestystä ei toimiteta uudenvuodenaattona tai -päivänä, loppiaisena, ensimmäisenä pääsiäispäivänä, vapunaattona tai -päivänä, helatorstaina, helluntaipäivänä, juhannusaattona tai -päivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona eikä ensimmäisenä tai toisena joulupäivänä."

Oikeusministeriön kirjeen 1.10.2020 VN/20585/2020 mukaan ennakkoäänestyspaikat sekä varsinaiset vaalipäivän äänestyspaikat on ilmoitettava Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viimeistään 29.1.2021 klo 12.00 mennessä.

 

Vaalilain 9 §:n 1 mom. 1 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikat. Hallintosääntö 5. luku 21 § 1 mom. 11 kohta.

Mäntyharjun kunnassa on yksi äänestysalue (001 Mäntyharju). Äänestysalueelle on kunnanhallituksen päätöksellä määrättävä vaalipäivän äänestyspaikka. Vaailipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus määrää vaalipäivän äänestyspaikan. Hallintosääntö 5. luku 21 § 1 mom. 11 kohta.

Ennakkoäänestyspaikassa sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden kesken. Äänestyspaikan tulee olla tarpeeksi tilava, että mahdollisten ruuhkien osalta saadaan äänestäjien turvaväli riittäviksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1. määrää, että Mäntyharjun kunnan ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo (Asematie 3),

2. päättää ennakkoäänestyspaikan aukioloajat seuraavasti:

kunnantalo, Asematie 3

7.4. - 9.4.2021    klo 09.00- 18.00

10.4. - 11.4.2021    klo 10.00- 14.00

12.4. - 13.4.2021    klo 09.00- 18.00

3. määrää, että seuraavat laitokset ovat ennakkoäänestyspaikkoja (laitosäänestys):

- Hyvinvointikeskus, lähikuntoutusosasto

- Palvelukeskus Ruskahovi

- Palvelutalo Mäntypuisto

- Palvelukoti Lehtola

- Attendo Oy Mäntyhovi hoivakoti

- Esperi Care Hoivakoti Rautuhovi

4. määrää, että Mäntyharjun kunnan äänestyspaikka varsinaisen kuntavaalin vaalipäivänä on:

- Mäntyharju äänestysalue (001): Kunnantalo, I krs, Asematie 3, 52700 Mäntyharju

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.