Kunnanhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Hartonen Tanja / ero luottamustehtävistä

MjuDno-2020-870

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanvaltuutettu Tanja Hartonen ilmoitti eroavansa 1.1.2021 alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi  seuraavista luottamustoimista:

1. Kunnanvaltuusto
2. Kunnanhallitus
3. Kunnanhallituksen konsernijaosto
4. Valtuuston vaalilautakunta
5. Sivistyslautakunnan varajäsenyys
6. Teknisen lautakunnan varajäsenyys
7. Mikkelin Kotikaari varajäsen
8. As Oy Halssinrinne, kunnan edustajuus

Mäntyharjussa 14.12.2020

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää asian kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Alla on lueteltu toimielimet, joiden jäsen tai varajäsen Tanja Hartonen on.

Kunnanhallitus

Jäsen Varajäsen
Leena Pekkanen, pj.  Katariina Mutka
Markku J. Lamponen Sari Lantta
Mika Ruohoranta Aleksi Penttinen
Seppo Hujanen, I vpj. Erja Halinen
Jaana Lopperi Ari Siitarinen
Kari Rimpeläinen, II vpj. Tero Ollikainen
Mia Lamponen Suvi Partanen
Tanja Hartonen-Pulkka Tapio Hämäläinen
Jani Paasonen Markku Huovinen


Kunnanhallituksen konsernijaosto 

Jäsen Varajäsen
Leena Pekkanen Katariina Mutka
Seppo Hujanen Erja Halinen
Kari Rimpeläinen Mia Lamponen
Tanja Hartonen Tapio Hämäläinen
Jani Paasonen Markku Huovinen

 

Sivistyslautakunta

Jäsen Varajäsen
Seppo Kettunen, vpj. Kimmo Hällback
Aleksi Penttinen Iiro Heikkilä
Katariina Mutka Kirsi Paasonen
Panu Karjalainen Iina Hoteila
Anniina Kähkönen Pasi Juvonen
Susanna Turkki Tero Ollikainen
Päivi Matilainen Liisa Kuoksa
Jenni Kasurinen Tanja Hartonen
Markku Huovinen Juha Heikkilä

 

Tekninen lautakunta

Jäsen Varajäsen
Sari Lantta, pj. Tuula Lindroos
Antti Hyyryläinen Jukka Mustonen
Minna Hytönen Tapani Krakau
Liisa Torniainen Erja Halinen
Janne Haajanen Ari Siitarinen
Mia Lamponen Anneli Vornanen
Tapani Penttinen, vpj. Markku Tiilikainen
Tapio Hämäläinen Tanja Hartonen-Pulkka
Juha Vallin Pertti Lahti

 

Valtuuston vaalilautakunta

Jäsen Varajäsen
Panu Karjalainen, pj. Jaana Lopperi
Sari Lantta Mika Ruohoranta
Tanja Hartonen Tapio Hämäläinen
Antti Mustonen, vpj. Eero Kantola
Mikko Lyytikäinen Birgit Hämäläinen


Mikkelin Kotikaari ry (vuosikokous)

Reissumiestoimikunta

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta


Kuntalaki 70 § 3 mom. Ero luottamustoimesta
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.


Kuntalaki 71 § Yleinen vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalaki 17 § 2 mom. Varavaltuutetut
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton,
puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. 


Kuntalaki 73 § Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.


Kuntalaki 74 § Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.
 

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Tasa-arvolaki 4 § 2 mom.
Luottamushenkilövalinnoissta tulee noudattaa tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin säännöstä, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuunottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.


Hallintosäännön 21 § 1 mom. 13. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnan edustajan määräämisestä yhteisöihin (Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, Mikkelin Kotikaari ry, Reissumiestoimikunta). Kunnanhallitus suorittaa valinnat em. yhteisöihin kunnanvaltuuston päätöksenteon jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1. toteaa Tanja Hartosen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen paikkakunnalta muuton vuoksi;

2. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Tanja Hartosen sijaan valtuuston jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi Perussuomalaisen ensimmäisen varavaltuutetun Jenni Kasurisen;

3. valitsee Tanja Hartosen tilalle uuden jäsenen/varajäsenen seuraaviin luottamustoimiin toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi:

3.1 kunnanhallituksen jäsen
3.2 valtuuston vaalilautakunnan jäsen
3.3 sivistyslautakunnan varajäsen
3.4 teknisen lautakunnan varajäsen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)