Kunnanhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kunnanvaltuuston päätösten 14.12.2020 täytäntöönpano

MjuDno-2021-4

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

KuntaL 39 § Kunnanhallitus
Kunnanhallituksen tulee
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta

KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka 
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, 
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus
1. toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 14.12.2020
- ovat  syntyneet laillisessa järjestyksessä,
- eivät  mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle,
- eivät  ole lainvastaisia; sekä

2. päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 56 Rakennusvalvonta / taksa 2021
- ote: rakennusvalvonta: rakennustarkastaja ja palvelusihteeri

§ 57 Talousarvion 2021 laadintaohje / talousarvio 2021
- ote: lautakunnat, toimialajohtajat, taloussuunnittelija

§ 58 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
- ote: toimialajohtajat

§ 59 Kymen jätelautakunnan alueen jätepoliittinen ohjelma
- ote: Kymenlaakson Jäte Oy, Kymen jätelautakunta + osakaskunnat

§ 60 Peruveden ranta-asemakaava / kaavan kumoaminen
- ote: rakennusvalvonta: rakennustarkastaja, palvelusihteeri; tekninen toimisto: paikkatietokäsittelijä, palvelupäällikkö

§ 61 Valtuustoaloite / Mäntyharjun elinvoiman vahvistaminen
- valmisteltavaksi kunnanjohtajalle

§ 62 Eroilmoitus kunnallisista luottamustoimista / Hartonen Tanja
- valmisteltavaksi hallinto- ja talousjohtajalle

§ 64 Valtuustoaloite / koululääkäripalvelut
- valmisteltavaksi sivistysjohtajalle

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)