Kunnanhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutokset 2017

MjuDno-2017-453

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja on jäävännyt itsensä Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutosten 2017 osa-alueen 6 osalta, kuntalain 52 § perusteella. Kunnanjohtaja on 2.2.2017 § 1 tehnyt päätöksen, että teknisen johtajan sijaisena toimii rakenustarkastaja. Koska kaavamuutos kaikkien 9 osa-alueen osalta on yksi kaavoituskatsauksen mukainen yhtenä kokonaisuutena käsiteltävä asia, käsitellään se teknisen johtajan sijaisena toimivan rakennustarkastajan valmistelusta ja esittelyn pohjalta.

Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.11.2008. Siihen ei ole aiemmin laadittu muutoksia. Kaavassa on vuosien aikana havaittu virheitä ja muutoksia maankäytössä, jotka nyt kaavamuutoskierroksella pyritään korjaamaan / muuttamaan ajan tasalle. Muutokset (kaikki 9 kpl) on esitetty kunnanhallituksen 29.3.2016 hyväksymässä kaavoituskatsauksessa. Lyhyesti referoituna muutokset ovat:

 1. Kaavamerkinnän ja -määräyksen muutos (T --> KM) rakennusluvan ja rakentamisen mukaiseksi.
 2. Yleiskaavan korjaaminen, laadinnan yhteydessä ei ollut huomioitu lanvoimaista rakennuslupaa.
 3. Teollisuusrakentamisen laajentamisen mahdollistaminen Poitin teollisuusalueella.
 4. Teollisuusrakentamisen laajentamisen mahdollistaminen Virransalmentien lähtöpäähän, olemassaolevien teollisuusalueiden väliin.
 5. Alunperin matkailukohteeksi ("Hirsipuisto", joka kaatui KHO:n käsittelyssä) varatun alueen liittäminen yleiskaavaan, mitoitus ei anna mahdollisuutta omarantaiseen rakennuspaikkaan.
 6. Kompan alueen muutostarpeet (sovittu määräalan myynnin toimeksiantosopimuksessa 2014), palvelurakentamisesta asuinrakentamiseen.
 7. Poikkeamisluvalla siirretyn rakennuspaikan (RA) kaavamerkinnän tekninen korjaus.
 8. Kaavamerkinnän ja -määräyksen muutos (VL --> A) lisämaan hankinnan vuoksi, jolloin rakentaminen mahdollistetaan koko kiinteistön alueelle (ei vaikuta rakennusoikeuteen, koska alkuperäinen kiinteistö on yli 3500 m²).
 9. Kaavamerkinnän ja -määräyksen muutos (M --> A) lisämaan myyntiä varten, jolloin rakentaminen mahdollistetaan ostajan koko kiintiestön alueelle (vaikuttaa rakennusoikeuteen, koska alkuperäiset naapurikiinteistöt ovat alle 3500 m²).

Kaavamuutosten 2, 4 - 5 ja 7 - 9 rakennuslupakäsittely järjestyy yleiskaavalla, kun tämä muutus luonnoksen ja ehdotuksen käsittelyssä vahvistuu.
Kaavamuutokset 1,3 ja 6 edellyttävät asemakaavamuutokset, ennen rakennuslupakäsittelyä.

Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy on valmistellut liitteenä olevan kaavaluonnosaineiston.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutosten käynnistämisen,
 2. hyväksyy kaavan laatijaksi Karttaako Oy/ Jarmo Mäkelän,
 3. hyväksyy 15.5.2017 laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnosasiakirjat,
 4. asettaa kaavaluonnosasiakirjat julkisesti nähtäville MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi ja 
 5. pyytää tarvittavat lausunnot ja järjestää tiedottamisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy on valmistellut liitteenä olevan 15.12.2019 päivätyn kaavaehdotusaineiston. Kaavaluonnos oli nähtävillä 31.7. – 29.8.2017. Samanaikaisesti pyydettiin viranomaislausunnot.

Luonnoksesta jätettiin seitsemän lausuntoa ja kaksi huomautusta. Seuraavissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa:
- Museovirasto 25.8.2017
- Savonlinnan maakuntamuseo 13.9.2017
- Rakennuslautakunta 17.10.2017

Osa-alueen 1 kaavamääräystä (KM) on täsmennetty Maakuntaliiton (8.8.2017), Etelä-Savon ELYkeskuksen (10.8.2017) ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen (21.8.2017) lausuntojen mukaisesti (alueelle saa sijoittaa ainoastaan paljon tilaa vaativan erikoiskaupan).

Lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että osa-alueen 4 ajoyhteyksien järjestämisessä tulee huomioida liittymäjärjestelyt nykyisten teollisuuskiinteistöjen kanssa niin, että voidaan käyttää yhteisiä liittymiä seututielle. Muilta osin liikenteellisiä vaikutuksia muutoksilla ei ole.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden lausunnossa (5.9.2017) esitetyt täsmennykset määräyksiin vesihuollon osalta on tehty lausunnon mukaisesti.

Huomautuksessa A on laajasti kritisoitu osa-alueen 6 osoittamista kerrostaloasumiseen (AK). Alueen käyttötarkoitus on nyt muutettu rivitalorakentamiseen (AR) ja omistus siirtynyt takaisin kunnalle. Lisäksi kaavakarttaan lisätään puuttuva kaavamerkintä (AP) viereiselle alueelle (virheen korjaus).

Osa-alueelle 5 on osoitettu toinen asuinrakennuspaikka huomautuksen B johdosta. Luonnoksessa esitetty rakennuspaikka on myös sijoiteltu uudelleen kaakon suuntaan maanomistajan kanssa käydyn keskustelun perusteella.

Lausunnot ja huomautukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa. Edellä mainitut referaatit ja vastineet ovat kaavaehdotuksen sivulla 4.

Nyt laadittavana olevat yleiskaavan muutokset ovat pääosin luonteeltaan teknisiä, eivatkä poikkea millään tavalla voimassaolevan osayleiskaavan laadinnassa käytetyistä periaatteista.

Kaava-alueen maanomistajia kuullaan vielä kaavan ehdotusvaiheen kuulemisen yhteydessä. Osallisten kuulemisesta ja vaikutusten arvioinnista on kerrottu lisää liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy 15.12.2019 päivätyn Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutoksia koskevan kaavaehdotuksen,
 2. asettaa kaavaehdotusasiakirjat julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi ja
 3. pyytää tarvittavat lausunnot sekä järjestää tiedottamisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaavanlaatija DI Jarmo Mäkelä oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

Markku Lamponen, paikkatietokäsittelijä, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutoksia koskeva ehdotusaineisto on ollut Mäntyharjun kunnan asiointipisteessä ja verkkosivuilla virallisesti nähtävillä 15.10. – 15.11.2020. Yleiskaavan muutosten nähtävillä olosta on ollut kuulutus kunnan virallisella ilmoitustaululla, verkkosivuilla ja kuulutus on lisäksi julkaistu Pitäjänuutiset-lehdessä 15.10.2020. Lisäksi kaava-alueen lähimpiä naapureita on tiedotettu kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kirjeitse.

Osalliset ovat voineet jättää kaavaehdotuksesta muistutuksen. Yleiskaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot Savonlinnan maakuntamuseolta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Mäntyharjun rakennuslautakunnalta, Fingridiltä ja Etelä-Savon ELY-keskukselta.

Asiakirjoista saapui seitsemän pyydettyä lausuntoa, mutta ei yhtään muistutusta. Lausunnoissa ei ole huomauttamista kaavaehdotukseen. Voimassa olevien kaavojen luontoselvityksillä ja tarkentavilla maastokäynneillä on pystytty riittävästi arvioimaan, ettei kyseisillä muutoksilla heikennetä alueiden luontoarvoja (vastaus ympäristöpalveluiden lausunnossa esitettyyn kysymykseen). Kaavan laatija on todennut, että lausunnot eivät anna aihetta muutoksiin kaavaratkaisuissa, joten kaavalle pyydetään hyväksymiskäsittelyn aloittamista.

Kaavaehdotuksesta jätetyt lausunnot ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. merkitsee tiedoksi saapuneet lausunnot,
 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutosten hyväksymistä (MRL 37 §).

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutokset (MRL 37 §).

Päätös

Hyväksyttiin.


Tekninen johtaja Lasse Kurvinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)