Kunnanhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Lyytikäinen Mikko / ero luottamustehtävistä

MjuDno-2020-869

Kuvaus

Mikko Lyytikäinen on 30.12.2020 pyytänyt eroa Mäntyharjun kunnan luottamustoimista 1.1.2021 alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi.

Alla on lueteltu toimielimet, joiden jäsen tai varajäsen Mikko Lyytikäinen on.

Kunnanvaltuusto

Valtuuston vaalilautakunta

Jäsen Varajäsen
Panu Karjalainen, pj. Jaana Lopperi
Sari Lantta Mika Ruohoranta
Tanja Hartonen Tapio Hämäläinen
Antti Mustonen, vpj. Eero Kantola
Mikko Lyytikäinen Birgit Hämäläinen


Kuntalaki 70 § 3 mom. Ero luottamustoimesta
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.


Kuntalaki 71 § Yleinen vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalaki 17 § 2 mom. Varavaltuutetut
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton,
puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Tasa-arvolaki 4 § 2 mom.
Luottamushenkilövalinnoissta tulee noudattaa tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin säännöstä, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuunottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1. toteaa Mikko Lyytikäisen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen paikkakunnalta muuton vuoksi;

2. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Mikko Lyytikäisen sijaan valtuuston jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi Suomen Sosialidemokraattisen puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Tero Ollikaisen;

3. valitsee Mikko Lyytikäisen tilalle uuden jäsenen valtuuston vaalilautakuntaan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)