Kunnanhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Suur-Savon Sähkö Oy osakkeet / Pertunmaan kunta

MjuDno-2020-763

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Pertunmaan kunta lähestyy 18.11.2020 päivätyllä kirjeellä kaikkia Suur-Savon Sähkön omistajakuntia, Suur-Savon Energiasäätiötä ja Suur-Savon Sähkö Oy:tä avoimella Suur-Savon Sähkön osakkaiden myyntitarjouksella. Pertunmaan kunta tarjoaa myyntiin 200 kappaletta kunnan omistamia Suur-Savon Sähkön osaketta. Vähimmäishinta, jolla myynti voi tapahtua on 7 000 €/osake. Osakkeet myydään eniten tarjoavalle kunnalle tai muulle jakelussa mainitulle. Jos useampitaho tarjoaa samansuuruisen hinnan, kunta pidättää oikeuden tehdä kaupan haluamansa osapuolen kanssa.

Mikäli yksikään yllä mainituista tahoista ei ilmoita 15.1.2021 mennessä halukkuudestaan ostaa Pertunmaan kunnan omistamia Suur-Savon Sähkön osakkeita vähintään 7 000 €/osake hinnalla, käynnistää Pertunmaan kunta osakkeiden avoimen myynnin kaikille sähköyhtiöomaisuudesta kiinnostuneille tahoille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Mäntyharjun kunta ilmoittaa, että se ei ole halukas ostamaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita Pertunmaan kunnalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen ja kunnanhallituksen jäsen Seppo Hujanen poistuivat kokouksesta esteen ilmoittaen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenyys), HallintoL 28 § 1 mom. 5 kohta.

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Pertunmaan kunta on 18.11.2020 päivätyllä avoimella myyntitarjouksella tarjonnut myyntiin 200 kappaletta kunnan omistamia Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita. Tarjouksen mukaan vähimmäismyyntihinta on 7000 €/osake. Vastausta avoimeen tarjoukseen pyydetään 31.1.2021 mennessä.

Mäntyharjun kunta on kokouksessaan 30.11.2020 päättänyt, että kunta ei ole kiinnostunut ostamaan ko. osakkeita.

Savonlinnan kaupunki on käynyt kuntaneuvotteluja Sulkavan, Juvan ja Mäntyharjun kuntien kanssa edellä mainittujen Pertunmaan kunnan tarjoamien osakkeiden hankinnasta. Neuvottelujen mukaisesti kunnat esittävät kuntien hallituksille yhteisen tarjouksen tekemistä osakkeiden ostamisesta siten, että Sulkavan kunta ostaa 25 osaketta 5000 €/kpl, Juvan kunta 25 osaketta 5000 €/kpl, Mäntyharjun kunta 25 osaketta 5000 €/kpl ja Savonlinnan kaupunki 125 osaketta 5000 €/kpl. Mikäli Sulkavan, Juvan tai Mäntyharjun kunta päättää olla tekemättä tarjousta niin Savonlinnan kaupunki tarjoutuu ostamaan tämän kunnan määrän aina yhteensä 200 kappaleeseen saakka.

Hankinnalle on vuoden 2021 talousarvion investointiosan kohdasta osakkeet ja osuudet osoittaa tarvittava määräraha.

Kunnanjohtajan ollessa esteellisenä (HallL 28 § 1 m. 5 k) asian esittelee vs. kunnanjohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä ostotarjouksen 25 osakkeesta hintaan 5000 euroa/osake. Hankintahinta yhteensä 125 000 euroa + varainsiirtovero (1,6 %) 2000 euroa.

Lisäksi kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan ja vs. hallinto- ja talousjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan kauppakirjan tämän esityksen mukaisilla ehdoilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen ja kunnanhallituksen I vpj. Seppo Hujanen poistuivat kokouksesta esteen ilmoittaen: Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenyys (HallintoL 28 § 1 mom. 5 kohta).

Hujasen tilalla pöytäkirjantarkastajana toimi Jaana Lopperi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.