Kunnanhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021

MjuDno-2021-42

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat Mäntyharjun kunnan hallintosäännön ohella vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevänä ohjeena. 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet koskevat kaikkia kunnan toimielimiä ja vastuuhenkilöitä. Valtuuston alaisuudessa toimiva tarkastuslautakunta noudattaa ohjeita soveltuvin osin. Täytäntöönpano-ohjeita on noudatettava myös konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu.

Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon periaatteet sekä toiminnan laatu ja tuloksellisuus. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja päätöksenteon ketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka. Päätökset tulee valmistella, perustella ja täytäntöönpano ohjeistaa niin, että toiminta toteutuu tehokkaasti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus antaa vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)