Kunnanhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Yhtenäiskoulun liikuntasalin sääsuojaus

MjuDno-2020-700

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntaan on tullut Itä-Suomen hallinto-oikeudesta 9.12.2020 päiväyksellä lausunto- ja asiakirjapyyntö (20317/03.04.04.04.10/2020) Yhtenäiskoulun sääsuojauksen rakentamisen hankintapäätöstä koskevassa asiassa. 

Hankinnasta on tehty teknisen johtajan viranhaltijapäätös 2.11.2020 § 25. Päätökseen tyytymätön JP-konevuokraus Oy teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen Mäntyharjun tekniselle lautakunnalle. Lautakunta käsitteli oikaisuvaatimuksen 17.11.2020 § 72. Lautakunta ei muuttanut teknisen johtajan päätöstä.

Valittajan JP-konevuokraus Oy:n vaatimukset hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa ovat:

 1. että yksilöity Mäntyharjun kunnan päätös kumotaan kokonaisuudessaan,
 2. päätöstä muutetaan siten, että hyväksytään JP-konevuokraus Oy:n tarjous 54.361,00 euroa (alv 0 %) tai
 3. toissijaisesti palautetaan asia Mäntyharjun kunnan uudellen valmisteltavaksi ja päätettäväksi.
 4. Mäntyharjun kunta velvoitetaan korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa myöhemmin (mahdollisen vastaselityksen yhteydessä) esitettävän vedoslaskun mukaisesti.

Edelleen JP-konevuokraus Oy vaatii, että hallinto-oikeus viipymättä kieltää erillisellä päätöksellä Mäntyharjun kuntaa ryhtymästä miltään osin valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanotoimiin taikka määrää tällaiset toimet keskeytettäväksi, kunnes valituksenalainen asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Ryhtymällä osaksikaan päätöksen täytäntöönpanoon, joka tarkoittaisi sopimuksen tekemistä, tehtäisiin valituksen merkitys kokonaisuudessaan merkityksettömäksi.

Kunnanhallitukselle osoitetussa Hallinto-oikeuden lausunto- ja asiakirjapyynnössä kehotetaan valituksen johdosta:

 1. hankkimaan teknisen lautakunnan lausunto sekä antamaan halutessaan lisäksi oman lausuntonsa asiassa.
 2. vastaamaan valittajan esittämiin vaatimuksiin, mukaan lukien täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus, ja niiden perusteluihin sekä lausumaan esitetystä selvityksestä.
 3. toimittamaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja muu tarvittava selvitys, joita ovat ainakin seuraavat: tarjouspyyntö, tarjousten avaamispöytäkirja, valittajan tarjous sekä valittu tarjous ja kunnan hankintaohje.

Hallinto-oikeuden lausunto- ja asiakirjapyynnön mukaan "Mikäli kunta on ryhtynyt tai on ryhtymässä täytäntöönpanotoimiin valituksen vireillä ollessa, hallinto-oikeus kehottaa antamaan erikseen lausunnon täytäntöönpanon kieltämistä koskevaan vaatimukseen 18.12.2020 mennessä. Lausuntoon on tuossa tapauksessa liitettävä myös hallinto-oikeuden edellä listaamat asiakirjat."

Pääasiaa koskeva lausunto ja pyydetyt asiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 15.1.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. Hyväksyy teknisen johtajan valmisteleman vastineen Hallinto-oikeudelle täytäntöönpanokielto vaatimukseen, joka tulee toimittaa 18.12.2020 mennessä Hallinto-oikeudelle. 
 2. Velvoittaa teknisen johtajan laatimaan hallinto-oikeuden pyytämän vastineen JP-konevuokraus Oy:n kunnallisvalitukseen. Tekninen johtaja laatii vastineen yhteistyössä Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen avustuksella 15.1.2021 mennessä. Vastineeseen liitetään kaikki hankinta-asiakirjat, tarjousten avaus- ja käsittelypöytäkirjat, valittajan tarjousasiakirjat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallinto-oikeudelle on toimitettu vastine täytäntöönpanokieltovaatimukseen. Hallinto-oikeus on välipäätöksessään 30.12.2020 hylännyt täytäntöönpanon kieltämistä ja keskeyttämistä koskevan vaatimuksen. 

Teknisen lautakunnan valtuuttamana tekninen johtaja on yhteistyössä asianajotoimiston kanssa  laatinut hallinto-oikeuden pyytämän vastineen JP-konevuokraus Oy:n kunnallisvalitukseen. Hallinto-oikeuden lausunto- ja asiakirjapyynnön mukaan em. kunnanhallitus voi antaa oman lausuntonsa asiasta. 

Hallinto-oikeudelta on pyydetty määräajan pidennys lausunnon toimittamiseen 5.2.2021 asti.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää, että se yhtyy teknisen lautakunnan vastineeseen. Lisäksi kunnanhallitus korostaa, että hankinnan tehnyt tekninen johtaja on toiminut hallintosäännön antamin toimivaltuuksin. Hankintapäätöksestä tehty oikaisuvaatimus on kuntalain mukaisesti käsitelty teknisessä lautakunnassa. Tekninen lautakunta ei muuttanut alkuperäistä hankintapäätöstä. Kunnanhallitus katsoo, että asiassa on toimittu lakien ja kunnan hallintosäännön mukaisesti ja näin ollen hallinto-oikeuden tulisi hylätä kaikki JP-konevuokraus Oy:n vaatimukset.


Tekninen johtaja Lasse Kurvinen esitteli kunnanhallitukselle asiaan liittyvät alkuperäiset asiakirjat, mukaan lukien tarjouspyyntö.

Päätös

Hyväksyttiin.


Tekninen johtaja Lasse Kurvinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)