Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Hallintosääntöuudistus 1.8.2021

MjuDno-2021-330

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan nykyinen hallintosääntö on tehty Kuntaliiton vuonna 2016 laatiman hallintosääntömallin mukaisesti. Viimeisimmät muutokset / lisäykset kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 § 80 (maanvuokrasopimusten hyväksyminen ja 11.11.2019 § 62 talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen).

Kuntaliitto on 2020/2021 päivittänyt hallintosääntömallia mm. tiedonhallinnan, sähköisten kokousten ja normaalista toimivallasta poikkeamisen osalta. Kunnan hallinnonuudistuksen valmistelutyö on edennyt ja hallintosääntöä onkin päivitetty sekä Kuntaliiton uuden mallin että hallinnonuudistustyön osalta.

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalaki.

Uuteen hallintosääntöön on lisätty omiksi luvuksi
- luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden taloudellisten etuuksien perusteet eli palkkiosääntö ja
- Mäntyharjun kunnan poikkeusolojen johtosääntö.. 

Hallintosääntöä on käsitelty valtuustoseminaarissa 6.4.2021.

Kuntalain 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää hallintosäännöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

  1. hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön ja
  2. päättää, että se tulee voimaan 1.8.2021.

Päätös

Hyväksyttin.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)