Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Hankintastrategia

MjuDno-2021-342

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan hankintastrategialla määritetään kunnan ja sen konsernin hankintatoimen suunta pitkällä aikavälillä; strategiassa asetetaan tavoitteet hankintatoiminnalle. Mäntyharjun kunnan hankintastrategia tukee kuntastrategian toteuttamista ja palvelujen tuottamista kuntalaisille. Hankintastrategiassa on soveltuvin osin huomioitu syksyllä 2020 valmistunut Suomen kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020.

Hankintastrategian tavoitteena on suunnitelmallinen, koordinoitu ja laadukas hankintatoiminta. Hankintastrategia edesauttaa toimivien kuntapalvelujen järjestämistä, edistää valittujen painopisteiden, kuten kestävän kehityksen mukaista hankintatoimintaa sekä luo toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle ja mahdollisuuksia alueellisille ja paikallisille yrittäjille osallistua tarjouspyyntökilpailuihin.

Hankintastrategian tavoitteena on tehostaa kunnan taloutta, parantaa hankintojen laatua ja kehittää hankintojen suunnitelmallisuutta. Keskeisiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat sähköisten hankintatyökalujen ja -ratkaisujen hyödyntäminen, hankintojen ohjauksen ja työnjaon kehittäminen, kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa sekä yhtenäisen ja toimivan hankintatyön edellytysten varmistaminen.

Kunnan hankintoja ohjaavat laki julkisista hankinnoista, kunnan strategia sekä kunnanhallituksen hyväksymät hankinta-ohjeet.

Hankintastrategia koskee tavoitetasoltaan kaikkia Mäntyharjun kuntakonsernin toimijoita.

Hankintastrategian vahvistamisen jälkeen kunnanhallitus hyväksyy hankintastrategiaan pohjautuvat kunnan hankinnoissa noudatettavat tarkemmat ohjeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Mäntyharjun kunnan hankintastrategian.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)