Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Lautamiesten lukumäärä valtuustokausi 1.8.2021-31.5.2025

MjuDno-2021-301

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon käräjäoikeus on 1.4.2021 dnro 142/01.01.09/2021 lähettänyt kuntiin kirjeen, jolla se varaa kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen kunnasta valittavien lautamiesten lukumäärästä.

1.1.2017 voimaan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n (675/2016) mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi.

Oikeusprosessien keventämisestä annetun lainmuutoksen (voimaan 1.1.2019) johdosta lautamiesistuntojen määrä käräjäoikeudessa on vähentynyt merkittävästi ja käräjäoikeus esittää Mäntyharjun kunnan lautamiesten uudeksi määräksi 2 henkilöä nykyisen 3 sijaan.

Valittavien lautamiesten osalta käräjäoikeus kiinnittää huomiota siihen, että lautamiesten tulee olla motivoituneita tehtävään ja valmiita tulemaan täsmällisesti useammankin päivän kestäviin istuntoihin

Lausunto tulee toimittaa sähköisesti käräjäoikeudelle viimeistään 16.4.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Mäntyharjun kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa asiaan.

 

Keskusteltaessa esitti Kari Rimpeläinen, että lautamiesten lukumäärä esitetään pidettäväksi ennallaan kolmena.
Esitystä kannattivat: Markku J. Lamponen ja Seppo Hujanen.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli hyväksyvätkö kaikki hallituksen jäsenet Kari Rimpeläisen tekemän muutosesityksen, että Mäntyharjun kunta toteaa lausunnossaan lautamiesten lukumäärän pidettäväksi ennallaan kolmena.
Kukaan ei vastustanut puheenjohtajan esitystä, joten Mäntyharjun kunnanhallitus esittää Etelä-Savon käräjäoikeudelle lautamiesten lukumäärän pitämistä ennallaan kolmena.

 

Päätös

Mäntyharjun kunnanhallitus esittää Etelä-Savon käräjäoikeudelle lautamiesten lukumäärän pitämistä ennallaan kolmena.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)