Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Valtuustoaloite / hanke osaavan työntekijäkunnan saamiseksi paikkakunnan työpaikkoihin

MjuDno-2020-474

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanvaltuuston Kokoomusryhmä / Seppo Hujanen, Markku Häkkänen, Panu Karjalainen, Jaana Lopperi, Heta Jukola ja Janne Haajanen jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Elivoimaisen kunnan tulevaisuus vaatii jatkuvia toimenpiteitä paikkakunnan työpaikkojen ja samalla tulopohjan turvaamiseksi. Menestyvien yritysten tulevaisuus on ehdoton edellytys kunnan elinvoimalle. Kunnan on toimittava nykyisten ja tulevien työpaikkojen puolesta myös näin valtakunnallisen epidemian sekä kunnan omien taloushaasteiden aikana.

Mäntyharjussa on tällä hetkellä osalla yrityksistä sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköistä suuri tarve osaavista työntekijöistä. Nämä työpaikat soveltuvat sekä naisille että miehille eri ammattialoilla. Pula osaavista työntekijöistä on muodostumassa pullonkaulaksi ja esteeksi toiminnan kehittymiselle. Kunnan on oltava aktiivinen tämän pulan helpottamiseksi.

Edellisen vuoksi kokoomusryhmä aloitteenaan esittää, että 
- Mäntyharjun kunta käynnistää välittömästi yhdessä yrittäjien sekä palvelualan yksiköiden ja viranomaistahojen kanssa hankkeen osaavan työntekijäkunnan saamisesi paikkakunnan työpaikkoihin
- kunta tekee erillisen suunnitelman hankkeen toteuttamiseksi ja noudattamiseksi sekä osallistuu sen pikaiseen toteuttamiseen.

Mäntyharjussa kesäkuun 8 päivänä 2020
Kokoomuksen valtuustoryhmä"

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtuustossa 8.6.2020 jätetyssä aloitteessa esitetään, että Mäntyharjun kunta käynnistää välittömästi yhdessä yrittäjien sekä palvelualan yksiköiden ja viranomaistahojen kanssa hankkeen osaavan työntekijäkunnan saamisesi paikkakunnan työpaikkoihin ja että kunta tekee erillisen suunnitelman hankkeen toteuttamiseksi ja noudattamiseksi sekä osallistuu sen pikaiseen toteuttamiseen.

Kunnanjohtaja oli sopinut jo kesän alussa alueviranomaisten (ELY-keskus ja TE-toimisto) ja paikkakunnan viiden isoimman työllistäjän kanssa vierailut yrityksiin elokuulle. Tarkoitus oli käydä läpi yritysten kehittämis- ja työvoimatarpeita. Valitettavasti koronarajoitukset estivät kyseiset vierailut. Jatkokeskusteluja varten pyysimme kuitenkin yrityksiltä näkemystä siitä, millaisia osaamistarpeita on tällä hetkellä (koulutus- ja osaamisvaatimus ja määrä) ja millaisiksi yritys arvioi tarpeet tulevaisuudessa. Tiedustelimme samalla yritysten muita kehittämistarpeita, joita kunta voisi lähteä edistämään. Tämän lisäksi Mäntyharjun kansalaisopisto kutsui elokuussa yritysten toimitusjohtajia kouluyhteistyön kumppanuuspöytään tarkoituksena luoda Mäntyharjuun oppimista ja osaamisen kehittämistä edistävä paikallinen yhteistyöfoorumi. Yhtenä teemana on työelämälähtöisen lyhytkurssitoiminnan kehittäminen. Näiden ja muiden toimenpiteiden lisäksi Mäntyharjun kunta ja Mäsek Oy järjestivät 28.9.2020 yrittäjille ja päättäjille suunnatun seminaarin, jossa käsiteltiin elinkeinotoimenpalvelumuutoksia, yrittäjien palveluihin liittyviä yhteistyömuotoja, jatkuvan oppimisen mallia sekä työllisyyden kuntakokeilua. Uusi elinkeinopalvelupalvelumalli sitoo koko kuntaorganisaation auttamaan yrittäjiä ja luomaan elinvoimaa. Edellä mainitut toimenpiteet kuvaavat hyvin, miten asioita pyritään kunnassa edistämään.

Kuten aloitteessa todetaan, niin pula osaavista työntekijöistä on muodostumassa pullonkaulaksi ja esteeksi toiminnan kehittymiselle ja kunnan on oltava aktiivinen tämän pulan helpottamiseksi. Tätä työtä tehdään jatkuvasti kunnassa havaittujen tarpeiden pohjalta, sillä elinvoimaisen kunnan tulevaisuus vaatii jatkuvia toimenpiteitä paikkakunnan työpaikkojen ja samalla tulopohjan turvaamiseksi.

Mikäli edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi halutaan tehostaa toimintaa erillisen hankkeen avulla, niin se edellyttää selkeää tilausta yrityksiltä, lisäresursointia ja -rahoitusta, ja siitä varten tulee varata riittävä määräraha talousarvioon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee aloitteen johdosta annetun selvityksen tietoonsa ja
  2. saattaa selvityksen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)