Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen

MjuDno-2020-567

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Maakuntahallituksen 9.6.2020 § 90 nimeämä maakuntaliiton organisaation kehittämisen ohjausryhmä on valmistellut kahdessa kokouksessaan (25.6. ja 10.8.) ehdotuksen maakuntaliiton päivitetystä perussopimuksesta.

Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallitus on kokouksessaan 25.8.2020 § 109 päättänyt esittää jäsenkunnille seuraavaa:

Perussopimuksen muutos on tullut ajankohtaiseksi Heinäveden ja Joroisen vaihtaessa maakuntaa vuoden 2021 alussa. Jäsenkuntien muutoksen lisäksi esitetään perussopimuksesta muutettavaksi vastaamaan kuntalain 56 §:ssä säädettyä siltä edellytettyä sisältöä ja muutoinkin terminologialtaan nykyisen kuntalain mukaiseksi. Kuntalain mukaiset talouden seurantaa, raportointia ja alijäämän kattamista koskevat määräykset ovat puuttuneet perussopimuksesta.

Lisäksi kuntien edustajankokousta esitetään muutettavaksi siten, että: 

  • jäsenkunnat valitsevat edustajainkokoukseen yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
  • edustajainkokouksessa on kullakin läsnä olevalla edustajalla yksi ääni edustamansa kunnan edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 3000 asukasta kohden ja
  • edustajainkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet edustajista on saapuvilla ja nämä yhteensä edustavat enempää kuin puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.


Myös maakuntavaltuutettujen määrää esitetään muutettavaksi siten, että maakuntavaltuutettujen määrän peruste muutettaisiin. Ehdotuksen mukaan jokaisesta jäsenkunnasta valittaisiin yksi valtuutettu kutakin edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 3000 asukasta kohden. Voimassaolevassa perussopimuksessa peruste on yksi valtuutettu alkavaa 2500 asukasta kohden."

Kuntalain 57 §:n mukaisesti perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Kokousasian liitteenä ovat ehdotus uudeksi perussopimukseksi sekä versio, jossa on esitetty muutokset voimassaolevaan perussopimukseen nähden punaisilla yliviivauksina ja lisäyksinä.

Muutosta esitetään tulemaan voimaan 1.1.2021 alkaen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen uudeksi Maakuntaliiton perussopimukseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)