Kunnanhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Mäsek Oy:n ja kunnan välisen sopimuksen irtisanominen

MjuDno-2019-721

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta perusti vuonna 2006 oman elinkeinoyhtiön Teollisuuskiinteistöt Oy (myöhemmin Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen kehitys Oy, Mäsek Oy), jonka kanssa kunta teki toimeksiantosopimuksen elinkeinotoimen hoitamisesta (Kvalt. 19.6.2006, § 118). Sopimuksen tarkoituksena oli järkeistää silloista elinkeinotoimea. Tämä toimeksiantosopimus päivitettiin vuonna 2016 (Kvalt. 28.2.2016, § 14). Toimeksiantosopimuksen mukaan Mäsek Oy joko itse toteutettuna tai ostopalveluna:

1. vastaa kunnan elinkeinotoimesta, yrittäjyyden edistämisestä ja aloittavien yrittäjien kokonaisvaltainen palvelusta
2. hoitaa kunnan omistamien yrityskiinteistöjen vuokranvälitystoimintaa (sopimukset tekee kunta)
3. toteuttaa kunnan markkinointia
4. osaltaan ylläpitää yritystoiminnan kehittämistä ja parantaa alueen yritysten kilpailukykyä
5. toteuttaa paikallista elinkeinoelämää palvelevaa tutkimusta ja selvityksiä sekä liikeideoiden kehittämistä
6. toteuttaa kunnan ohjeiden mukaisesti kunnan strategiaa ja edunvalvontaa
7. toteuttaa kunnan elinkeinotoimen ja kunnan yleisen kehittämisen projekteja
8. edustaa kuntaa ylikunnallisissa elinkeinohankkeissa

Toimeksiantosopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) vuoden irtisanomisajalla molemmin puolin.

Taloudellisesta tilanteesta johtuen kunnassa tulee miettiä palvelujen tuottamiseen myös uudenlaisia, kustannustehokkaita muotoja ja toteuttaa rakenteellisia muutoksia. Elinkeinojen kehittäminen, kunnan markkinointi ja hanketoiminta voidaan jatkossa ensi vaiheessa toteuttaa kunnanjohtajan ja hallinnon toimialan toimesta. Vastaavasti kiinteistövuokraukseen laaditaan selkeä prosessi, ja kaikkien kunnan kiinteistöjen vuokraus keskitetään tekniselle toimialalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että osana talouden sopeuttamistoimia Mäntyharjun kunta irtisanoo Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen kehitys Oy:n ja kunnan välisen toimeksiantosopimuksen. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuuston 1. varapj. Eveliina Mäenpää poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteen ilmoittaen (Mäsek Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen pj.), HallintoL 28 § 1 mom. 5 kohta.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)