Kunnanhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Sivistysjohtajan viran täyttäminen

MjuDno-2019-561

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistysjohtajan ollessa alkuvuoden virkavapaalla ja hänen virkasuhteensa päättyessä 18.5.2019 on virkaa hoidettu vs. sivistysjohtajan toimesta. Jotta sivistysjohtajan virka voidaan täyttää 1.1.2020 alkaen tulee aloittaa valinnan valmistelut.

Hallintosääntö 32 § Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.
Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.

Hallintösäännön 31 § 2 mom. mukaan virkojen kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa perustettaessa.

Sivistysjohtajan (ent. koulutoimenjohtajan) viran kelpoisuusehdot on hyväksytty kunnanhallituksessa 3.3.2003 ja niitä on syytä tarkentaa.

Sivistysjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään lukio- tai perusopetuksen opettajan pätevyyttä ja opetushallinnon tutkintoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. hyväksyy sivistysjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset esitetyn mukaisena;
 2. nimeää haastatteluryhmän;
 3. oikeuttaa kunnanjohtajan päättämään valintaprosessin aikataulun ja valintaprosessissa käytettävät ilmoitustavat;
 4. oikeuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat ja käyttämään harkintansa mukaan ns. ulkopuolista asiantuntijaa.

Päätös

Kunnanhallitus

1. hyväksyi sivistysjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset esitetyn mukaisena;

2. nimesi haastatteluryhmään:

Leena Pekkanen, varalla Mika Ruohoranta
Ari Hartonen, varalla Kari Rimpeläinen
Jenni Kasurinen, varalla Tanja Hartonen-Pulkka
Markku Huovinen, varalla Jani Paasonen
Seppo Hujanen, varalla Ari Siitarinen
sivistysltk pj. Panu Karjalainen
Eero Kantola
kunnanjohtaja Jukka Ollikainen ja
hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen

3. oikeutti kunnanjohtajan päättämään valintaprosessin aikataulun ja valintaprosessissa käytettävät ilmoitustavat;

4. oikeuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat ja käyttämään harkintansa mukaan ns. ulkopuolista asiantuntijaa.

Valmistelija

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistysjohtajan virka on ollut haettavana 31.10.2019 klo 15:00 mennessä Opettaja -lehdessä 11.10.2019 ja Länsi-Savossa13.10.2019. Printti-ilmoittelua on tuettu digi-ilmoituksilla kuntarekry.fi, mol.fi, kuntalehti.fi ja opettaja.fi -sivustoilla.  Hakuaikaan mennessä virkaa haki 18 henkilöä.

Kunnanhallituksen nimeämä sivistysjohtajan valinnan valmisteluryhmä kokoontui 5.11.2019 käsittelemään valintaprosessia ja alustavaa tavoiteaikataulua, sekä valitsemaan haastateltavat.
Haastatteluun valittiin filosofian maisteri Sari Aarniokoski, filosofian maisteri Marja Kononen, filosofian tohtori Virpi Launonen, kasvatustieteen maisteri Anu Liljeström, filosofian maisteri Ari Sarpola ja filosofian maisteri Pertti Terho. Haastattelut suoritettiin 12. ja 13.11.2019.

Valintaryhmää kuultuaan ja sen yksimielisenä kantana kunnanjohtaja esittää virkaan valittavaksi filosofian maisteri Sari Aarniokoskea.

Henkilö täyttää perustuslaissa (125 §) määrätyt nimitysperusteet julkisiin virkoihin. Hakemusasiakirjojen, koulutuksen, kokemuksen ja suoritettujen haastattelujen perusteella hän on tehtävään pätevin ja soveltuvin.

Hallintoisäännön 33 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan ja toimialajohtajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

 1. valitsee sivistysjohtajan virkaan filosofian maisteri Sari Aarniokosken;
 2. päättää viran kokonaispalkaksi 6 123 €/kk;
 3. päättää, että virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk koeaikaa;
 4. toteaa, että vaali on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan;
 5. oikeuttaa kunnanjohtajan sopimaan muista viran vastaanottamiseen liittyvistä asioista.

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)