Kunnanhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Talousarvio 2020

MjuDno-2019-708

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, joista talousarvio on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi.

Kunnanjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2021-2022 on liitteenä.

Kuntalain 110 §:ssä esitetään talousarvion muodollisen rakenteen lisäksi talousarvion rakennetta ja sisältöä määrittävät talousarvioperiaatteet.
Periaatteina, joilla on oikeudellista merkitystä, mainittakoon seuraavat:
- täydellisyysperiaatteen ja siihen liittyvän bruttoperiaatteen mukaan talousarvioon on otettava kunnan rahankäyttö ja rahalähteet kokonaisuudessaan
- tasapainoperiaatteen mukaan talousarviossa tulee esittää miten rahoitustarve katetaan
- vuotuisperiaatteen mukaan valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi vuodeksi
- kehysbudjetointiperiaatteen mukaisesti valtuustolla on laaja harkintavalta päättää talousarvion määrärahakokonaisuuksista
- yhtenäisyysperiaatteen mukaan valtuusto päättää talousarviosta- ja taloussuunnitelmasta niin, että ne ovat käsittelyssä yhtenä kokonaisuutena samassa kokouksessa.

Talousarviossa olevat verotulot ja valtionosuudet perustuvat Kuntaliiton ennakkotietoihin.

Vuoden 2020 talousarvion perusteet

Talousarviossa on:

1. Tuloslaskelma

2. Yleiskulu: Kunnan yleiskulu (3,4 %) ja kunkin osaston yleiskulu on lisätty kustannuspaikoittain.
Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen hallinnon sekä henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja tietohallinnon kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tyky-toiminnan kustannukset.
Osaston yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille.

3. Nettobudjetoidut yksiköt
Talousarviossa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joista vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite.

4. Erillismäärärahoja (Essote, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen erät, myyntivoitot ja -tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms.)

5. Investointiosa

6. Rahoitusosa

Lautakuntien raamilaskelmassa on arvioitu tulevien palkankorotusten kustannus-vaikutukseksi 1,0 % sekä vuonna 2020 kiky-sopimuksen päättyessä maksettava lomaraha.
Raameihin on huomioitu:
- historiakirjoituksen kulujen pieneneminen 40.000 € (jää 20.000 € )
- Kirkonkylän koulun saneerauksen aiheuttamat tilapäistilojen kustannukset pienenevät 120.000 €  (jää 30.000 €)
- vanhan paloaseman kuluja leikattu 12.000 € 
- katuvalojen sähkönsäästö 20.000 €
- Kisalan ja Kirkonkylän koulun toimintakulujen kasvu 60.000 €
- uuden paloaseman toimintakulujen kustannusten lisäys 83.000 €
- Valtion virastotalon purkukustannuksia 60.000 €
- Kuntotutkimukset 150.000 €

Eläköitymisten johdosta vapautuneet palkkarahat on poistettu raameista.
Sote kulujen arvio perustuu erikoissairaanhoidon kuuden kuukauden käyttöön ja perusterveyden- ja sosiaalitoimen osalta 2,0 %:n kasvuun.

Investointisuunnitelma vuosille 2020-2022 netto on 10 985 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto

1. hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman;

 2. päättää, että

a) käyttötalousosassa sitovana tasona on lautakuntataso. Nettobudjetoiduille yksiköille asetettu nettotulos on sitova;
b) toiminnalliset tavoitteet ovat talousarviovuoden osalta sitovia;

3. hyväksyy tuloslaskelman ja rahoitusosan. Tuloslaskelmassa korkomenot ja muut rahoitusmenot ja muut tulot ovat arviolukuja;

4. hyväksyy investointien edellyttämät tulo- ja menomäärärahat;

5. antaa kunnanhallitukselle oikeuden ottaa 8 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2020, jolla voidaan kattaa talousarviovuoden investointeja ja/tai muuntaa lyhytaikaisia lainoja pitkiin viitekorkoihin sidotuiksi.


Keskusteltaessa esitti Markku Lamponen, että talousarvioon 2020 tehdään seuraavat muutokset (lisäykset):
- 4H-yhdistyksen avustus: lisätään 2 000 €, yhteensä 24 000 €
- kotihoidon kuntalisä: lisätään 21 000 €, yhteensä 42 000 € ja
- tieavustukset: lisätään 20 000 €, yhteensä 120 000 €.
Tanja Hartonen-Pulkka kannatti edellä mainittuja esityksiä.

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösesitystään siten, että em. Markku Lamposen esittämien kannatettujen esitysten lisäksi talousarvioon 2020 kohtaan 3.4.2 Yleishallinto Kom-myyntivoitot/tappiot  lisätään
43 000 €, jolloin ko. kohdan määrärahavaraus on 33 040 €.

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus.

Kunnanvaltuuston 1 varapj. Eveliina Mäenpää poistui kokouksesta esteen ilmoittaen (vs. kulttuurisihteeri) aloitettaessa käsiteltellä vuoden 2020 talousarvion kohtaa "kulttuuripalvelut", HallintoL 28 § 1 mom. 4 kohta.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)