Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen nimeäminen

MjuDno-2018-123

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntien ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä (1326/2010; 523/2015) toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt 5.2.2018 ohjauskirjeen, jossa muistutetaan kuntia ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevista lakisääteisistä velvoitteistaan. Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskeva laki (523/2015) määrittää kunnan järjestämisvastuun lisäksi sen tehtävät ehkäisevässä päihdetyössä. Aluehallintovirasto tulee selvittämään kuntien ehkäisevän päihdetyön tilannetta vuonna 2019.

Ehkäisevää päihdetyötä koskevan lain 5 § mukaan kunnan tulee organisoida tarpeen mukainen ehkäisevän päihdetyön toiminta alueellaan ja nimetä vastaava kuntalain mukainen toimielin. Kunta voi päättää, minkä nykyisin toimivan toimielimen vastuulle laissa määritellyt tehtävät määrätään. Toimielin voi vastuuttaa tehtävät ja niiden koordinoinnin jollekin monialaiselle työryhmälle.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus nimeää sivistyslautakunnan Mäntyharjun kunnan ehkäisevästä päihdetystyöstä vastaavaksi kuntalain mukaiseksi toimielimeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

sivistyslautakunta, hyvinvointikoordinaattori

Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).