Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2013-2016 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2019-2020

MjuDno-2018-689

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.

Mäntyharjun kunnan hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2013-2016 on valmistunut. Kyseessä on Mäntyharjun ensimmäinen hyvinvointikertomus sote-palveluiden ulkoistamisen jälkeen ja se sisältää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet vuosille 2019-2020.
Hyvinvointikertomuksen työstäminen on kunnan yhteinen hyvinvointiasioiden oppimisprosessi ja hyvinvointisuunnitelma on osa kunnan strategiatyötä sekä toiminta- ja taloussuunnittelua.
Hyvinvointikertomustyöhön osallistui edustajia kaikilta kunnan hallintoalueilta sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä. Kunnan hyvinvointikoordinaattorin koostama kertomus on edellä mainitun työryhmän hyväksymä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle laajan hyvinvointikertomuksen 2013-2016 ja hyvinvointisuunnitelman 2019-2020 hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Hyvinvointikoordinaattori Christian Juhola oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).