Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Kuntalaisen aloite / Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut.

MjuDno-2018-692

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntaan on 19.11.2018 saapunut Mäntyharjun kunnanhallitukselle ja -valtuustolle sekä ESSOTElle (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle) osoitettu kuntalaisaloite sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista.
Aloite on toimitettu 20.11.2018 ESSOTEn kirjaamoon.

"Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulaissa (734/1992) säädetään seuraavaa:
11 § Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai  henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.
Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:
1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetulla perusteella; tai
2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Hyvinvointikuntayhtymän asiakasmaksujen laskutustiedot kertovat sen, etteivät asiakkaat tunne asiakasmaksulain mukaista mahdollisuutta hakea huojennusta tai armahdusta asiakaslaskuihin, vaikka heidän taloudellinen tilanne sitä edellyttäisi.

Esitys on ajankohtaa nähden tarpeellinen jo siitä syystä, koska ESSOTE ylin johto antoi taannoin julkisuudessa lausunnon ja pitää yhtensä tulostavoitteena sitä, että perintätoimia on onnistuttu käynnistää kuukaudessa kolmenkymmenentuhannen euron edestä. Ajatus on kyynistä ja palvelee huonosti terveyden ja hyvinvoinnin alaa. 
Maassamme yli puolimiljoonaa ihmistä ulosoton kohteena vuosittain ja tänä vuotena luku on kasvanut kahdellatoistatuhannella. Perintätoimi kohdistuu valtaosalta terveydenhuollon palvelumaksuihin. Hyvinvointikuntayhtymässä edustaville annettavin toimiohjein tai muulla tavoin, että:
- yhtymä muuttaa asiakasmaksujen laskutuksessa toimintatapaansa vastaamaan em. asiakasmaksulakia maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta ja tiedottamaan kaikille asiakkaille tästä mahdollisuudesta sekä lisäämään lskuihin ohjeet maksupäätöksen oikaisemisesta
- aina ennen perinnän ja ulosoton käynnistämistä otetaan yhteys asiakkaaseen ja neuvotellaan tarpeesta maksun perimättä jättämiseen tai alentamiseen."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus toteaa aloitteen johdosta, että 

  1. toimivalta aloittessa mainituissa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuissa on Etelä-Savon  sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä;  
  2. kunta on toimittanut aloitteen Essoten kirjaamoon toimenpiteitä varten.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).