Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Teknisen johtajan viran väliaikainen hoito

MjuDno-2018-683

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja Tapio Montonen on irtisanoutunut Mäntyharjun kunnan teknisen johtajan virasta 31.12.2018 alkaen. Kunnanhallitus on 5.11.2018 myöntänyt Montoselle eron virasta.

Hallintosäännön 15 § 4 mom. mukaisesti kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä 2.2.2017 § 1 teknisen johtajan sijaisena toimii normaalioloissa rakennustarkastaja ja näin on sovittu toimittavan joulukuun 2018 ajan.

Teknisen toimialan organisaatio on ohut ja tulevan vuoden rakennushankkeet / peruskorjaushankkeet tarvitsevat alan kokemusta omaavan henkilön läsnäoloa hankkeiden onnistumisen läpiviemiseksi.

Kunnanjohtaja on keskustellut teknisen lautakunnan puheenjohtajan kanssa teknisen johtajan viran väliaikaisesta hoitamisesta, kunnes teknisen johtajan virkaan saadaan uusi henkilö valittua.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen on neuvotellut asiasta Heinolan kaupungin entisen teknisen johtajan Tapio Pesosen kanssa.
Keskustelun, tekninen johtaja Pesosesta saadun palautteen ja työkokemuksen perusteella Tapio Pesonen on sopiva hoitamaan teknisen johtajan virkaa määräaikaisena.
Pesonen on ilmoittanut olevansa käytettävissä ko. viransijaisuuteen kolmen kuukaudeksi ajaksi.

Kunnallisesta viranhaltijasta säädetty laki (304/2003) 2 luku 4 § 3 mom. Virka on mahdollista täyttää ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus ottaa Tapio Pesosen hoitamaan määräaikaisena viranhaltijana 1.1.2019-31.3.2019 Mäntyharjun kunnan teknisen johtajan virkaa.
Palkka on 6.500,00 €/kk (kokonaispalkka).
Lisäksi Pesosella on oman auton käyttöoikeus virka-ajossa ja matkapuhelinetu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

tekninen ltk, palkkasihteeri, *********

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.