Kunnanhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkkohanke

MjuDno-2021-299

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto on yhdessä alueensa kuntien ja muiden toimijoiden kanssa valmistellut Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa nopeiden (väh. 100 Mbit/s) kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuutta. Verkkojen rakentaminen kohdentuu alueille, joille yhteydet eivät rakennu markkinaehtoisesti ja rakentaminen edellyttää julkisen tuen hakemista. Hankkeen valmistelu on perustunut Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -selvityksessä esitettyihin verkkoihin.

Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä esitteli Suomen alustavan elpymis- ja palautumissuunnitelman tiedotustilaisuudessa 15. maaliskuuta 2021. Tässä niin sanotussa Kestävän kasvun ohjelmassa on alustavasti osoitettu 50 miljoonaa euroa tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Suunnitelmaluonnoksen mukaan rahoituksella täydennetään kansallista laajakaistatukiohjelmaa.

Laajakaistatukiohjelma määrittelee myös perusteet rahoituksen myöntämiselle. Laajakaistatukiohjelman hankkeiden edellytyksistä ja rahoituksen hakemisesta on säädetty laissa laajakaistarakentamisen tuesta ja valtioneuvoston asetuksessa kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa. Lain mukaan Liikenne- ja viestintäviraston on tehtävä hankealueesta markkina-analyysi, jos maakunnan liitto esittää asiasta perustellun pyynnön, joka on valmisteltu yhteistyössä hankealueen kunnan viranomaisten kanssa. Markkina-analyysissa Liikenne- javiestintävirasto vahvistaa hankkeiden tukikelpoiset alueet. Näin ollen markkina-analyysi on oleellinen osa hankkeiden valmistelua.

Kunnallisasiaintyöryhmässä (25.3.2021) sovitun mukaisesti Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää kunnilta ilmoituksia osallistumisesta Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hankkeeseen ja sen valmisteluun. Tässä vaiheessa kunnan ilmoitus mahdollistaa sen, että maakuntaliitto voi esittää Liikenne- ja viestintävirastolle markkina-analyysin tekemistä kunnan alueelle. Markkina-analyysi tehdään koko kunnan alueesta. Kunnat tekevät erikseen myöhemmin päätökset hankealueistaan ja omarahoitusosuudesta markkina-analyysin tuloksien ja tarkentuneiden suunnitelmien pohjalta.

Ilmoitukset kunnan mukanaolosta pyydetään toimittamaan maakuntaliittoon 2.5.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että se pitää tärkeänä tietoliikenneyhteyksien kehittämistä ja on valmis edistämään yhteyksien rakentamista. Etelä-Savon maakuntaliiton laatima esitys yhteyksien kehittämiseksi tarjoaa tähän hyvän pohjan, mutta hankealueiden täsmentämiseksi, taloudellisten edellytyksien arvioimiseksi sekä päätöksenteon tueksi tarvitaan tarkempaa tietoa kunnan eri alueiden tukikelpoisuudesta. Kunta voi tehdä sitovat päätökset vasta, kun Liikenne- ja viestintävirasto on markkina-analyysissä vahvistanut tukikelpoiset alueet.
Mäntyharju kunta esittää Etelä-Savon maakuntaliitolle, että maakuntaliitto pyytää Liikenne- ja viestintävirastoa tekemään koko Mäntyharjun kunnan aluetta koskevan markkina-analyysin laajakaistayhteyksistä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.