Kunnanhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Teknisen johtajan valintaprosessi

MjuDno-2021-361

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja Lasse Kurvisen on irtisanoutunut teknisen johtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa viimeinen päivä 19.6.2021. Kunnan tulee aloittaa valmistelut teknisen johtajan viran täyttämiseksi.

Hallintosääntö 32 § Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.
Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen teknisen alan tutkinto ja kokemusta johtamistehtävissä.
Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Hakija voi esittää palkkatoivomuksensa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. päättää, että rekrytointiprosessa käytetään suorahaku -palveluihin erikoistunutta asiantuntijaorganisaatiota;
  2. nimeää valmistelutyöryhmän;
  3. oikeuttaa valmistelutyöryhmän päättämään valintaprosessin aikataulun.

Päätös

Kunnanhallitus

  1. päätti, että rekrytointiprosessissa käytetään suorahaku -palveluihin erikoistunutta asiantuntijaorganisaatiota,
  2. nimesi valmistelutyöryhmään: valtuuston pj. Markku Häkkäsen, valtuuston II vpj. Ari Hartosen, kunnanhallituksen puheenjohtajiston Leena Pekkasen, Seppo Hujasen, Kari Rimpeläisen, teknisen ltk pj. Sari Lantan, Jani Paasosen (varalla Juha Vallin), Jenni Kasurisen (varalla Tapio Hämäläinen), Mika Ruohorannan, Eero Kantolan, kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen, hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttisen,
  3. oikeutti valmistelutyöryhmän päättämään valintaprosessista.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)