Kunnanhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Tilaratkaisut

MjuDno-2020-345

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan päätöksenteossa on vuonna 2017 käsitelty rakennushankkeiden perustettavat ohjausryhmät. Ohjausryhmiä on perustettu neljä, joista Kirkonkylän koulun sekä Kisala urheiluhallin ohjausryhmät ovat toimineet hankkeen suunnitteluvaiheessa. Perustetuista ohjausryhmistä kirjasto-, nuoriso-, ruokala- ja keskuskeittiö sekä kunnantalon ohjausryhmä eivät ole vielä toimineet eikä hankkeiden suunnittelua ole käynnistetty. Huomioitava on, ettei investointiohjelmaan kirjatut investointihankkeet ole yhdenmukaiset kaikilta osin perustettuihin ohjausryhmiin nähden.  Tekninen lautakunta on 15.8.2017 § 50 nimennyt omalta osaltaan rakennushankkeiden ohjausryhmien jäsenet.
- Kirjasto-, nuoriso- ja keskuskeittiön ohjausryhmään sekä kunnantalon ohjausryhmään luottamushenkilöt Sari Lantta ja Juha Vallin.
- Nimesi teknisen johtajan, kiinteistöpäällikön ja sivistysjohtajan jäseniksi kaikkiin ohjausryhmiin.
- Nimesi talous- ja hallintojohtajan kunnantalon ohjausryhmään.
- Nimesi teknisen johtajan ohjausryhmien puheenjohtajaksi.
Sivistyslautakunta on nimennyt kaksi jäsentä kirjasto-, nuoriso-, ruokala- ja keskuskeittiön ohjausryhmään, Seppo Kettunen  ja Heidi Tarvainen.

Hankkeiden ohjaus ja toteuttaminen on kuntien teknisen toimen ydintehtäviä ja menestystekijä koko kuntatalouden kannalta. Investointeihin sitoutuu mittavia pääomia ja niiden vaikutusaika on vähintäänkin kymmeniä vuosia. Sen vuoksi ei ole lainkaan yhdentekevää kuinka hankkeita laitetaan liikkeelle, kuinka ne suunnitellaan ja toteutetaan sekä miten valmiita rakennuksia tullaan hyödyntämään.

Mäntyharjun kunnan tekninen johtaja on tunnistanut tarvetta tarkastella tilojen tulevaa käyttötarvetta useasta syystä. Osa rakennuksista on peruskorjattu kokonaan tai osittain ja rakennuskannasta löytyy myös uudisrakennuksia. Kuitenkin osa käyttötiloista on tarkoituksella peruskorjaamatta, kuten keittiötilat terveyskeskuksen yhteydessä sekä kunnantalo. Rakennuksissa esiintyy myös sisäilmaongelmia henkilöstön oireiluna useassa eri tilassa väliaikaiseista toimenpiteistä huolimatta.
Tilatarpeita muodostaa myös yhteisomistuksessa Senaatti-kiinteistöjen kanssa oleva Valtion virastotalon purkaminen, jossa on kunnan arkistotiloja sekä musiikkiopiston toimintaa ja valtuustosali. Mäntyharjun kunta on teettänyt 2019 ruokapalveluiden selvityksen, jonka tilatarpeita ei ole kuitenkaan ratkaistu muuttuvassa rakennuskannassa. Mäntyharjun kunnalla ei ole käytössä mitattuja tilatehokkuustietoa eikä käyttöasteita, pois lukien 2020 laadittu kouluverkkoselvitys, jonka perusteella toteutetaan perusopetus 0-9 luokille yhden koulun mallilla syksystä 2020 alkaen. Kesällä 2020 suoritetaan kirjasto- ja ruokalarakennuksen sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimukset sekä taloteknisen kuntoarvio, joiden tulosten perusteella selvitetään peruskorjauksen sisältöä. Lisäksi tutkimukset ovat käynnissä yhtenäiskoulun vanhan liikuntasalin ja yhtenäiskoulun uuden kouluosan osalta.

Tarveselvitys luo pohjan investointihankkeen tarpeellisuuden määrittelylle. Se yhdistää palvelun ja tilat ja sen tulee perustua hyväksyttyihin strategioihin, ohjelmiin ja toimintasuunnitelmiin. Tarveselvityksessä yhdistetään palveluntuottajan (hallintokunta, palvelualue, toimintayksikkö) substanssitarpeet tilahallinnon teknistaloudelliseen näkemykseen.
Selvityksessä tarkastellaan tilajärjestelyjä tilojen toiminnallisuuden, tilatehokkuuden ja kokonaistaloudellisen edullisuuden näkökulmasta ja huomioiden koko kunnan tilanne.
Tarveselvityksessä tulee tarkastella vaihtoehtoisia toiminnan kehittämismalleja sekä alustavia hankkeen omistus- ja hallintamuotoja sekä toteutusmalleja aikatauluineen ja investointija käyttökustannuksineen. On huomattava, että tarveselvitysvaiheen kustannukset ovat vain pieni osa hankkeen kokonaiskustannuksiin verrattuna, joten sen yhteydessä saavutettaviin hyötyihin kannattaa satsata.
Tarveselvityksessä perustellaan tilanhankinnan tarpeellisuus, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat, rakenteet ja niille asetettavat vaatimukset. Tarveselvitysvaiheen tärkein tehtävä on eri tilanhankintavaihtoehtojen sekä niiden kelpoisuuden ja edullisuuden tutkiminen. Tarveselvitysvaiheen tehtävät:
- Tavoitteiden määrittely.
- Tilanratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen.
- Alustavien kustannus- ja kannattavuusselvitysten laatiminen.
- Tarvittavien riskianalyysien tekeminen.
- Hankesuunnittelun valmistelu.

Hankesuunnittelu pohjautuu hyväksyttyyn tarveselvitykseen. Hankesuunnittelun alkuvaiheessa tulee aina päivittää palveluiden järjestämisen tilanne eli käytännössä tarveselvityksen tiedot, mikäli selvityksestä on kulunut aikaa. Lisäksi erilaiset toteutusvaihtoehdot on syytä käydä läpi. Hankesuunnitelma määrittelee hankkeelle toiminnalliset, laadulliset ja tekniset tavoitteet sekä tarkennetun tilaohjelman, aikataulun, tavoitehinnan ja käyttökustannukset sekä elinkaarikustannukset.
Hankesuunnittelussa voidaan vaikuttaa vielä oleellisesti hankkeen toteutukseen, minkä vuoksi hankesuunnitelman monipuolinen ja huolellinen valmistelu on välttämätöntä ja prosessiin tulee varata riittävästi aikaa. Erityisesti tässä vaiheessa tulee tutkia myös hankkeen rahoitusratkaisut ja käyttötalousvaikutukset ja saada hankkeen loppukäyttäjän sitoutuminen hankkeeseen.
Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Siinä määritellään rakennuspaikka ja hankkeen toteutustapa. Hankesuunnittelu on luonteeltaan tarkentuva prosessi, jossa haetaan tasapainoa tavoitteiden ja lähtötietojen välille. Tarkoituksen mukaiset tehokkaat tilat suunnitellulle käyttöiälle ovat usein keskeinen kriteeri. Hankesuunnitelmassa määritellään sisäilmastoa, kosteudenhallintaa ja puhtaudenhallintaa koskevat laatutavoitteet ja periaatteet. Nykyisin myös energiatehokkuus- ja ympäristövaatimukset sekä elinkaaritavoitteet on määritettävä hankesuunnittelussa. Hiilijalanjälki määritetään voimassa olevan laskentamallin perusteella.
Alustavan tilaohjelman ja mahdollisien erityisvaatimusten perusteella määritetään suunnittelualakohtaiset tavoitteet. Tavoitehintalaskelma avulla ohjataan kustannustietoisuutta alustavien tilavaatimusten, rakentamisen olosuhteiden ja tilaohjelman perusteella, jotta tilaohjelma saadaan lyötyä lukkoon.
Hankesuunnittelussa laaditaan investointipäätökseen tarvitsemat rakennushanketta koskevat tiedot ja rakennussuunnittelun tavoitemäärittely. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Toiminnan vaatimat tilapäiset tilat ja tulee esittää hankesuunnitelmassa. Projektiohjelmassa esitetään hankkeen läpiviennille asetetut tavoitteet ja hankeohjelmassa hankkeen suunnittelulle asetetut tavoitteet. Hankesuunnittelun yhteydessä mahdollisesti tehdyt ehdotussuunnitelmat eivät kuulu hankesuunnitelmaan, mutta ehdotussuunnittelu voidaan tehdä päätöksenteon tueksi erikseen sovittaessa.

Kokonaistarkastelulla on tarkoitus ohjata Mäntyharjun kunnan tilaratkaisujen kokonaisuutta usean eri tilatarpeen osalta sekä osaltaan on tunnistettu myös rakennusten peruskorjaustarve. Tilaratkaisujen yhteydessä tulee tarkastella myös nykyisin käytössä olevien tiloja sekä mahdollisia toiminnallisia muutostarpeita ja kehitysnäkymiä tilatarpeelle. Tilaratkaisuiden tavoitteena on saavuttaa kustannustehokkaat ja palvelutasoon tarkoituksen mukaiset tilaratkaisut Mäntyharjun kunnalle. Tilaratkaisuvaihe sisältää käyttäjien ja palvelujen tilatarpeen selvitykset, olemassa olevan rakennuskannan hyödynnettävyyden tarkastelut ja uudisrakentamisen vaihtoehtotarkastelut, hankesuunnitelman laadinta. Tilaratkaisuvaiheen aikana suoritetaan tilaajan erillishankintajana sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimukset sekä kuntoarviot rakennuksille ja järjestelmille, jotka ovat käynnistyneet 2020. Tilaaja määrittää selvitysten perusteella laadittavaan hankesuunnitteluun sisällytettävät tilat ja toiminnot. Hankesuunnittelu voi sisältää tilaratkaisuja useammassa olemassa olevassa rakennuksessa tai uudisrakennuksissa. Hankesuunnitteluun sisällytetään rakennusosa-arvioiden laadinta kustannusten selvittämiseksi. Tarveselvitysten laatimiseen osallistuu käyttäjien edustajat ja toimialajohtajat. Lisäksi hankesuunnitteluun osallistuu nimetyt ohjausryhmien jäsenet. Laaditun hankesuunnitelman pohjalta Mäntyharjun kunnan tekninen toimi ja tekninen lautakunta laatii investointihanke-esitykset suunnitelmavuosille 2021 ja 2022 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Mäntyharjun kunnan hyväksymien investointihankkeiden perusteella käynnistetään suunnittelu ja rakentamisvaiheet.

Liitteenä Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut, tarveselvitys- ja hankesuunnittelu projektiohjelma.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto

 1.  Hyväksyy Mäntyharjun kunnan tilaratkaisuhankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toteuttamisen keittiö- ja ruokalahankkeen investointikohteelle sisältäen nimettyjen ohjausryhmien tehtävät sekä myös tilankäytön tarkastelun kokonaisuutena. Hankesuunnitelman sisällysluettelo on sisällytetty projektiohjelman liitteeksi.
 2. Hyväksyy ohjausryhmien yhdistämisen yhdeksi ohjausryhmäksi nimeltään Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut ja ohjausryhmä osallistuu hankesuunnitteluvaiheesta lähtien hankevalmisteluun. Tarveselvitysvaihe suoritetaan käyttäjien edustajien ja viranhaltijoiden sekä asiantuntijapalveluiden toimesta.
 3. Hankesuunnitelma hyväksytetään kunnanvaltuustolla.
 4. Talousarvioon vuodelle 2021 sisällytetään hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisen investointihankkeen toteutussuunnittelu- sekä rakentamisen valmisteluvaiheen määrärahat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön § 22 / Tekninen lautakunta mukaan:
"Tekninen lautakunta nimeää rakennushankkeiden ohjausryhmät kunnanhallituksen menettelytapaohjeen mukaisesti".
Toimivalta teknisen lautakunnan esityksen kohdassa kaksi on siten teknisellä lautakunnalla, joten asia tulee palauttaa toimivaltaiselle viranomaiselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus 

 1. esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Mäntyharjun kunnan tilaratkaisuhankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toteuttamisen keittiö- ja ruokalahankkeen investointikohteelle sisältäen nimettyjen ohjausryhmien tehtävät sekä myös tilankäytön tarkastelun kokonaisuutena. Hankesuunnitelman sisällysluettelo on sisällytetty projektiohjelman liitteeksi:
 2. palauttaa ohjausryhmien yhdistämisen teknisen lautakunnan päätettäväksi;
 3. toteaa, että hankesuunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto;
 4. toteaa, että hankkeen vaatimat taloudelliset resurssit päätetään vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto

 1. hyväksyy Mäntyharjun kunnan tilaratkaisuhankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toteuttamisen keittiö- ja ruokalahankkeen investointikohteelle sisältäen nimettyjen ohjausryhmien tehtävät sekä myös tilankäytön tarkastelun kokonaisuutena. Hankesuunnitelman sisällysluettelo on sisällytetty projektiohjelman liitteeksi;
 2. hyväksyy hankesuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunta on 22.8.2017 nimennyt kaksi jäsentä Kirjasto-, nuoriso-, ruokala- ja keskuskeittiön ohjausryhmään (Seppo Kettunen  ja Heidi Tarvainen). Heidi Tarvaisen jäätyä pois luottamustehtävistä, tulee hänen tilalleen valita henkilö sivistyslautakunnasta.

Kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan tekninen lautakunta nimeää rakennushankkeiden ohjausryhmät. Teknisen johtajan koordinoimana on aloitettu Mäntyharjun tilaratkaisujen tarveselvitys- ja hankesuunnittelu, jonka avulla ratkaistaan kysymyksiä Mäntyharjun kunnan tulevaisuuden työtiloista usean eri toiminnon osalta huomioiden palvelut kuntalaisille. Hanke sisältää pääasiassa kirjaston, nuorisotilojen, ruokalan, keskuskeittiön sekä kunnantalon tilaratkaisut, mutta myös muita toimintaa tukevia tiloja kuten arkistotilat. Projektin aloituskokous pidettiin 12.8.2020, jossa käytiin läpi hankesuunnittelun tavoitteet, tehtävät ja aikataulu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta valitsee edustajansa Heidi Tarvaisen tilalle Kirjasto-, nuoriso-, ruokala- ja keskuskeittiö -hankkeen ohjausryhmään. Aiempien rakennushankkeiden ohjausryhmien yhdistyessä Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut -hankkeen ohjausryhmäksi, sivistyslautakunnan edustajat Kirjasto-, nuoriso-, ruokala- ja keskuskeittiö -hankkeesta edustavat sivistyslautakuntaa myös yhdistetyssä hankkeessa.

Päätös

Sivistyslautakunnan edustajaksi päätösehdotuksessa mainittuihin työryhmiin Heidi Tarvaisen tilalle valittiin Susanna Turkki.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanvaltuusto on hyväksynyt Mäntyharjun kunnan tilaratkaisuhankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toteuttamisen laaditun projektisuunnitelman mukaisesti sisältäen nimettyjen ohjausryhmien tehtävät sekä tilankäytön tarkastelun kokonaisuutena. Hankesuunnitelman sisällysluettelo on sisällytetty projektiohjelman liitteeksi. Ohjausryhmä on osallistunut hankesuunnitteluvaiheesta lähtien hankevalmisteluun. Tarveselvitysvaihe on suoritettu käyttäjien edustajien ja viranhaltijoiden sekä asiantuntijapalveluiden toimesta.

Kunnanvaltuusto on päättänyt lisäksi, että hankesuunnitelma hyväksytetään kunnanvaltuustolla.

Talousarvioon vuodelle 2021 on sisällytetty hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisen investointihankkeen toteutussuunnittelu- sekä rakentamisen valmisteluvaiheen määrärahat.

Hankesuunnitelma on valmistunut 8.2.2021.

Hankkeen ohjaus- ja projektiryhmien tarkastusten jälkeen tarveselvitysosion päivämäärällä 9.11.2020 sekä hankeselvitysosion päivämäärällä 28.1.2021. Kunnan luottamushenkilöille on toimitettu hankesuunnitelma kierrevihkona ja aineistoon on mahdollisuus tutustua sähköisesti Sokopro-projektipankin kautta. Tilaratkaisun sisältö on esitelty luottamushenkilöille 16.12.2020 videokokouksessa sekä valmistunut hankesuunnitelman esiteltiin 15.2.2021 videokokouksessa. 

Hankesuunnitelman tilaratkaisun vaihtoehtoratkaisut VE 1 ja VE 3 käsitellään sivistyslautakunnassa sekä teknisessä lautakunnassa 23.3.2021. Käsittely jatkuu päätösten mukaisesti myöhemmin kunnanhallituksessa ja -valtuustossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta keskustelee valmistuneesta hankesuunnitelmasta laajasti ja valmistautuu päättämään hankesuunnitelman vaihtoehdoista seuraavassa kokouksessa 23.3.2021.

Päätös

Tekninen lautakunta keskusteli hankesuuunnitelmasta laajasti ja valmistautuu päättämään hankesuunnitelman vaihtoehdoista seuraavassa kokouksessa 23.3.2021.

Kunnanhallituksen edustaja Seppo Hujanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Kuvaus

Sivistyslautakunta 23.03.2021, § 30

Valmistelija / lisätiedot:
Lasse Kurvinen,​ Sari Aarniokoski
lasse.kurvinen@mantyharju.fi,​ sari.aarniokoski@mantyharju.fi
tekninen johtaja,​ sivistysjohtaja

Liitteet
1 Yleisaikataulu VE3.pdf
2 Yleisaikataulu VE1.pdf
3 VE3-kartta.pdf
4 VE3 Tavoitehintalaskenta, tulosteet 28.1.2021.pdf
5 VE1-kartta.pdf
6 VE1 Tavoitehintalaskenta, tulosteet 28.1.2021.pdf
7 Tilaohjelma Ma#ntyharjun kunnan tilaratkaisut-VE3.pdf
8 Tilaohjelma Ma#ntyharjun kunnan tilaratkaisut-VE1.pdf
9 NYKYTILANNE-kartta.pdf 10 Ma#ntyharjun kunnan tilaratkaisut_tarveselvitysosio.pdf
11 Ma#ntyharjun kunnan tilaratkaisut_hankesuunnitelmaosio.pdf
12 Ma#ntyharju_laajennus_rakenusoikeus_alalaskelma.pdf

Oheismateriaali
1 Nuorisopalveluiden kysely_Perusraportti.pdf

Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut -​hankkeen tavoitteena on rakentaa käyttäjille tiloiltaan ja olosuhteiltaan nykyaikaiset työtilat. Käyttäjien kanssa pidetyissä palavereissa on pohdittu yhdessä ratkaisua mm. rakennuksen toimintojen ja tilojen jakautumiseen käyttäjien kesken.

Projektiohjelman tarkoitus on ohjata Mäntyharjun kunnan tilaratkaisujen kokonaisuutta usean eri tilatarpeen osalta sekä osaltaan on tunnistettu myös rakennusten peruskorjaustarve. Tilaratkaisujen yhteydessä tulee tarkastella myös nykyisin käytössä olevien tiloja sekä mahdollisia toiminnallisia muutostarpeita. Tilaratkaisuiden tavoitteena on saavuttaa kustannustehokkaat ja palvelutasoon tarkoituksen mukaiset tilaratkaisut Mäntyharjun kunnalle.

Sivistyspalveluiden yksiköiden vastuuhenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tilaratkaisuvaihtoehdoista eniten saa kannatusta VE1,​ jossa kaikki keskeiset toiminnot sijoittuvat koulukeskuksen ympäristöön. Toimintojen keskittämisellä nähdään olevan myönteisiä vaikutuksia eri yksiköiden välisen tiiviin yhteistyön kehittymiselle.

Sivistyspalvelujen toiminnassa monialaisen yhteistyön korostuminen on varsin keskeinen kehityssuunta. VE1 mukaisessa tilaratkaisussa koulukeskukseen on mahdollisuus toteuttaa perusopetuksen,​ lukion,​ kansalaisopiston ja kirjaston muodostama yhteinen pedagoginen ympäristö,​ joka tarjoaa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisia ja vetovoimaisia tiloja.

Nuorisopalveluiden tilaratkaisuun liittyen järjestettiin nuorille suunnattu kysely,​ johon vastasi yhteensä 77 henkilöä. Kyselyn vastausten perusteella Askel on suosituin vaihtoehto nuorisopalveluiden sijainniksi ja Teletalo toiseksi suosituin. Lisäksi järjestettiin keskustelutilaisuus,​ jossa esiteltiin nuorille tilaratkaisut -​hanketta.

Nuorisopalvelujen osalta tilaratkaisua tulee tarkastella toimintokohtaisesti. Vaikka nuorisotyöllä on tehtävänsä myös koulun sisällä (koulunuorisotyö),​ toiminnan perusluonteeseen kuuluu vahvasti myös toimiminen instituutioiden ulkopuolella. Nuorten vapaa-​aikaan kohdistuvan toiminnan (esim. nuorisotilatyö) tulisi voida profiloitua nuorten ehdoilla ja tarjota riittävää etäisyyttä arkiympäristön velvoitteisiin.

Yksinomaan koulun tiloissa toimiminen voisi johtaa toiminnan houkuttelevuuden vähenemiseen sekä nuorten ja nuorisotyöntekijöiden välisen luottamuksen heikkenemiseen.

Pienlapsiperheiden avoimen ryhmätoiminnan suhteen ei ole järkevää odottaa lapsiperheiden vähenemistä,​ ennen kuin toiminta voidaan aloittaa. Avoimeen varhaiskasvatukseen,​ erilaisiin ryhmätoimintoihin ja kohtaamispaikkatoimintaan tulee löytää tiloja koulukeskuksesta. Yhteistyörajapintaa on paljon varhaiskasvatuksen,​ nuorisotyön,​ koulun ja kirjaston kanssa,​ sekä myös yhä lisääntyvissä määrin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski,​ sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan tilaratkaisu -​hankkeen hankesuunnitelman ja lausuu tekniselle lautakunnalle tilaratkaisut -​hankkeeseen seuraavaa:

1. VE1 vastaa parhaiten sivistyspalveluiden tilatarpeita,​ tiivis tilaratkaisu edistää yhteistyötä
2. Nuorisopalvelujen osalta tilaratkaisua tulee tarkastella toimintokohtaisesti. Vaikka nuorisotyöllä on tehtävänsä myös koulun sisällä (koulunuorisotyö),​ nuorten vapaa-​aikaan kohdistuvan toiminnan (esim. nuorisotilatyö) tulee voida profiloitua nuorten ehdoilla ja tarjota riittävää etäisyyttä arkiympäristön velvoitteisiin
3. Teletalon käytön mahdollisuutta nuorisopalveluiden käyttöön tulee tarkastella,​ mikäli nuorisopalveluiden nykyiset tilat Askeleella poistuvat käytöstä
4. Avoimeen varhaiskasvatukseen,​ erilaisiin ryhmätoimintoihin ja kohtaamispaikkatoimintaan tarvittavia tiloja tulee pyrkiä järjestämään koulukeskuksen yhteyteen.

Päätös
Hyväksyttiin.
- - - 

Tekninen lautakunta 23.03.2021, § 28

Valmistelija / lisätiedot:
Lasse Kurvinen
lasse.kurvinen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Liitteet
1 Hankesuunnitelma_tarveselvitysosio
2 Hankesuunnitelmaosio
3 NYKYTILANNE-kartta
4 Rakenusoikeuslaskelma
5 Tarveselvitys_Hankesuunnittelu_projektiohjelma
6 Tilaohjelma -VE1 7 Tilaohjelma -VE3
8 VE1 Tavoitehintalaskenta, 28.1.2021
9 VE1-kartta
10 VE3 Tavoitehintalaskenta, 28.1.2021
11 VE3-kartta
12 Yleisaikataulu VE1
13 Yleisaikataulu VE3

Mäntyharjun kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.6.2020 hyväksynyt Mäntyharjun kunnan tilaratkaisuhankkeen tarveselvitys-​ ja hankesuunnittelun toteuttamisen laaditun projektisuunnitelman mukaisesti. Hankesuunnitelma on valmistunut 8.2.2021.

Tarveselvityksessä on huomioitu toimintojen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät 10 vuoden aikaikkunassa. Digitalisaatio,​ asukaskehitys ja kouluverkkoselvitys on otettu tarveselvityksessä huomioon.

Hankesuunnitelmassa on selvitetty tilantarve tulevaisuuden toiminnoille ja laadittu neljä vaihtoehtoratkaisua,​ joista hankeryhmä on valinnut kaksi vaihtoehtoratkaisua tilaratkaisuiksi. Hankesuunnitelman tilaratkaisun vaihtoehtoratkaisut VE 1 ja VE 3 käsitellään samanaikaisesti sivistyslautakunnassa 23.3.2021. Sivistyslautakunnan alaiset toiminnot ovat tilaratkaisussa tilojen pääkäyttäjät kuntalaiset mukaan luettuna. Tekninen toimisto sijoittuu vaihtoehtoratkaisu VE 1 uudisrakennukseen ja VE 3 kenkätehtaalle. Tekninen tuotantoyksikkö sijoittuu molemmissa vaihtoehdoissa teletalolle.

Kuntakeskuksen kehittyminen on painottunut kolmeen eri alueeseen,​ liikuntapalveluiden alueeseen Kisalan ympäristöön,​ palveluiden keskittymään Ruskahovin,​ päiväkodin,​ yhtenäiskoulun,​ lukion,​ kirjaston ja terveyskeskuksen alueelle. Keskustan kehittyminen on Kurkilahden asemakaavan myötä keskittymässä vesistön äärelle Kurkilahden ympäristöön,​ huomioiden keskusta-​alueen kaavasaneerausten antamat mahdollisuudet.

Vaihtoehtoratkaisussa VE 1 toiminnot keskittyisivät yhä enemmän palvelu keskittymään lukion,​ yhtenäiskoulun ja terveyskeskuksen alueelle mukaan luettuna teletalo.

Vaihtoehtoratkaisussa VE 3 toiminnot siirtyvät  pääosin kuten VE1,​ poislukien nykyisen kunnantalon toiminnot,​ jotka sijoittuisivat peruskorjattavaan kenkätehtaan suojeltuun A-​osaan. Kenkätehtaan peruskorjauksessa kenkätehtaalle tulee vuokrattavia toimitiloja noin 1800 hyötyneliötä hym2.

Tilaratkaisussa molemmissa vaihtoehdoissa on pyritty välttämään väliaikaisten väistötilojen rakentamista ja toiminnot siirtyvät uusiin tiloihin suoraan olemassa olevista tiloista. Uudisrakentaminen voi aiheuttaa lukiorakennuksessa lyhytaikaista väistötiloihin siirtymistä olemassa oleviin rakennuksiin tai erikseen hankittaviin väistötiloihin.

Käytöstä poistuvia rakennuksia tilaratkaisu sisältää yli 5000 kerrosneliötä. Poistuva rakennus tarkoittaa purkamista tai kiinteistökehitysprojektin kautta selvitettävää myyntiä tai kiinteistöjalostusta. Poistuvissa rakennuksissa vältetään peruskorjaamista ja tilojen vajaakäyttöisyyttä sekä ylläpitokustannuksia. Hankesuunnitelmassa on linjattu rakennus-​ja talotekniset tavoitteet,​ jotka ohjaavat toteutussuunnitteluvaihetta. Hankesuunnitelmassa on laadittu tavoitehintalaskelma tilaohjelman mukaisesti sisältäen piha-​,​ pysäköinti-​ ja liikennealueet. Hankesuunnitelman aikataululuonnokset on laadittu nopeimman toteutusaikataulun periaatteella,​ jotka tarkentuvat päätösaikataulujen perusteella jatkossa.

Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen,​ tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

1. hyväksyy 28.1.2021 päivätyn Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut hankesuunnitelman,​
2. hyväksyy hankesuunnitelman vaihtoehtoratkaisun VE 1 mukaisesti,​
3. esittää vaihtoehtoratkaisun VE 1 edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Asiasta käydyn keskustelun aikan jäsen Juha Vallin teki teknisen johtajan päätösehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen seuraavasti:

Tekninen lautakunta
1. hyväksyy 28.1.2021 päivätyn Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut hankesuunnitelman,
2. hyväksyy hankesuunnitelman vaihtoehtoratkaisun VE 3 mukaisesti,
3. esittää vaihtoehtoratkaisun VE 3 edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja selvitti,​ että keskustelun aikana on tehty teknisen johtajan päätösehdotuksesta poikkeava edellä mainittu Juha Vallinin tekemä ehdotus. Koska ehdotusta ei kannattanut kukaan,​ ilmoitti puheenjohtaja,​että Juha Vallinin tekemä ehdotus raukeaa kannattamattomana ja lautakunnan päätökseksi tulee teknisen johtajan tekemä päätösehdotus.

Päätös:
Tekninen lautakunta

1. hyväksyi 28.1.2021 päivätyn Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut hankesuunnitelman,​
2. hyväksyi hankesuunnitelman vaihtoehtoratkaisun VE 1 mukaisesti,
3. esittää vaihtoehtoratkaisun  VE 1 edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
---

Hankesuunnitelmassa esitetyn VE1:n kustannusarvio tulisi olemaan uudisrakentamisen osalta 10,334 Meuroa ja korjausrakentamisen osalta 1,7 Meuroa. Hallinto on selvittänyt investoinnin taloudellista vaikutusta ja ensisijainen vaihtoehto hankkeen rahoittamiseksi olisi uudisrakentamisen osalta 20-vuoden leasingrahoitus, jolloin kiinteistön lunastushinta 20 vuoden päästä olisi 1/3 investoinnista. Tällöin taloutta eivät rasittaisi tulevina vuosina merkittävä vieraan pääoman määrä, eikä investoinnin myötä kasvavat poistot. Lainojen lisäksi taloudessa on aina huomioitava myös leasingvastuut, kuten palolaitoksen osalta on tehty. Korjausrakentaminen tulisi tarkastella erillisinä urakoina omina investointeina.

Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy tilaratkaisun hankesuunnitelman, niin voidaan käynnistää suunnitteluvaiheen kilpailutus.
1. vaihe on luonnossuunnittelu. Tämä luonnos tulisi päätöskäsittelyyn syksyllä 2021
2. vaíhe on edellistä tarkempi ehdotussuunnittelu vuonna 2022, joka tulee myös päätöskäsittelyyn.
3. vaihe on toteutussuunnittelu, joka on pohjana urakkalaskennalle.

Ennen lopullista investointipäätöstä ja kilpailutusta kunnanvaltuusto käsittelee toteutussuunnitelman. Jokaisessa vaiheessa tarkistetaan kustannusarvio.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1. hyväksyy 28.1.2021 päivätyn Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut hankesuunnitelman,
2. hyväksyy hankesuunnitelman vaihtoehtoratkaisun VE 1 mukaisesti,
3. esittää vaihtoehtoratkaisun VE1 kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.


Keskusteltaessa esitti Seppo Hujanen, että asia jätetään pöydälle.
Esitystä kannatti Jaana Lopperi.

Puheenjohtaja rajasi keskustelun koskevan asian pöydälle panoa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Seppo Hujanen on tehnyt kannatetun pöydällepanoesityksen, joten on suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja määräsi äänestyksen suoritettavaksi nimenhuudoin. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuudossa annettiin 9 ääntä, joista 7 JAA- ja 2 EI-ääntä.

JAA: Markku J Lamponen, Jenni Kasurinen, Kari Rimpeläinen, Mika P Ruohoranta, Mia Lamponen, Leena Pekkanen ja Markku Huovinen.
EI: Seppo Hujanen ja Jaana Lopperi.

Puheenjohtaja totesi, asian käsittelyn jatkuvan tässä kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1-3.

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan, poistuen klo 18.29.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)