Kunnanhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Valtuustoaloite / kävely- ja pyöräteiden kehittäminen

MjuDno-2019-460

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomien valtuustoryhmä / Antti Mustonen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seruaavan aloitteen:

"Vuonna 2019 jaetaan investointiohjelman kautta avustuksia kunnille ja kaupungeille parantamaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta. Avustusta myönnetään infrastruktuurin kuten väylien, niiden varusteiden, pyöräpysäköinnin yms. rakentamiseen ja parantamiseen.

Esitämme aloitteenamme, että Mäntyharjun kunta selvittää mahdollisuudet hakea ja saada avustusta kävely- ja pyöräteiden kehittämiseen ja parantamiseen em. ohjelman avulla."

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnan liikenneturvallisuusselvitystyö on kesken. Liikenneturvallisuussuunnitelman aiheena on myös kevyenliikenteen kehittäminen.

Kyseenä olevaa avustusta on mahdollisuus hakea hyväksytyn suunnitelman sekä kunnassa tehdyn investointiohjelman mukaisesti sovittavana ajankohtana.

Traficomin hakuohjeen mukaan: "Avustusta voidaan myöntää hakijoille, jotka ovat osoittaneet sitoutumisensa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Osoitukseksi sopii hakevan kunnan tai kaupungin (tai useamman kunnan yhteinen) kävelyn ja/tai pyöräilyn edistamisen strategia, ohjelma tai muu vastaava suunnitelma. Ohjelman tulee avustusta haettaessa olla hyväksytty hakijakunnissa poliittisella tasolla, esimerkiksi kaupunginhallituksessa tai -valtuustossa."

Edelleen hakuohjeessa mainitaan: "Hankkeiden valinnassa ja avustuspäätöksiä tehtäessä kiinnitetään erityistä huomiota hankkeiden vaikutuksiin eli siihen, paljonko hankkeen arvioidaan lisäävän kävelyn ja/tai pyöräilyn määriä tai vaikuttavan kulkutapaosuuksiin kohdealueella."

Hakemuksia voi jättää hankkeista, jotka on mahdollista toteuttaa kokonaisuudessaaan vuosien 2019-2021 aikana.

Hakemuksen jättöaika on viimeistään 30.9.2019 klo 16:00.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta 

  1. merkitsee valtuustoaloitteen tietoonsa,
  2. ilmoittaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnassa ei ole hankkeen tarkoittamaa suunnitelmaa valmiina, jotta hakemuksen voisi määräaikana jättää sekä
  3. huomioi tulevissa hankkeissa mahdolliset avustuksen saannin mahdollisuudet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus saattaa kunnanvaltuustolle tiedoksi seuraavaa:

1. kunnassa ei ole hankkeen tarkoittamaa suunnitelmaa valmiina, jotta hakemuksen voisi määräaikana jättää;

2. tekninen lautakunta huomioi tulevissa hankkeissa mahdolliset avustuksen saannin mahdollisuudet.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)