Kunnanhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Valtuustoaloite / kunnan tiedotuksen ja viestinnän kehittäminen

MjuDno-2018-605

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mäntyharjun Sosialidemokraattien valtuustoryhmä / Timo Kuoksa ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kunnan tiedotusta ja viestintää on parannettava valtuuston hyväksymän "Viestintäohjeen 03.12.2008" ja kuntastrategian 12.4.2017 mukaisesti.

Valtuuston on pidettävä huolta kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista kuntalain vaatimuksia noudattaen.

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Vuonna 2008 hyväksytty viestintäohje on perusteellinen ja peruslinjaltaan erittäin käyttökelpoinen. Viestintäohjeessa todetaan, että Mäntyharjun kunnan viestinnän perustehtävä on tarjota tietoa kunnan toiminnasta, palveluista, suunnitelmista ja päämääristä. Viestintä perustuu tosiasioihin ja tehtyihin päätöksiin. Kunnan viestinnän tehtävänä on myös tukea johtamista ja kunnan kehittymistä kuntastrategian mukaisesti. Useimmiten tieto kunnan asioista välitetään asukkaille ja sidosryhmille tiedotusvälineiden kautta.  Ensisijainen, systemaattinen viestintäväline kunnan palveluista ja päätöksenteosta ovat kunnan omat internetsivut, jonne tulee tietoa ennen päätöksentekoa mm. esityslistojen muodossa. Viestintäohjeessa todetaan, että julkinen keskustelumahdollisuus on kunnallisen päätöksenteon lähtökohta.

Mäntyharjun uudessa kuntastrategiassa yhtenä tulevaisuuden kunnan strategisena kärkenä on kuntalaisdialogi, jossa korostuu vuorovaikutus, kuntalaiskeskustelu, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys. Vuoropuhelu eri toimijoiden välillä tulee olla systemaattista ja jatkuvaa ja siihen tulee luoda välineet, jotka mahdollistavat vuoropuhelun laajasti huomioiden hyvän hallinnon periaatteet.

Systemaattinen, jatkuva viestintä ja vuoropuhelu on haasteellista – mitä viestitään, kenelle ja miten. Näitä tavoitteita on kuitenkin edistetty mm. rakennushankkeiden valmisteluun liittyvien laajojen ohjausryhmien ja kuulemistilaisuuksien sekä tiedotteiden (ePressi), sosiaalisen median ja tällä hetkellä myös pilotoitavan mobiiliapplikaation avulla.

Viestintäohje/-suunnitelma päivitetään vuoden 2019 loppuun mennessä mm. viestintätapojen ja lainsäädännön muututtua. Asiaa on valmistellut markkinointipäällikkö Eija Kling. Viestintäsuunnitelmassa ohjeistetaan kunnan viestintää kokonaisvaltaisesti. Tässä päivityksessä määritellään tavoitteet, kohderyhmät, keinot ja vastuut, niin valmistelu- ja päätöksentekoviestintään, palvelu-, ja markkinointiviestintään, mediaviestintään kuin myös sisäiseen viestintään. Ohjeistukseen sisältyy myös osallistaminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee asian tietoonsa ja
  2. saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)