Kunnanhallitus, kokous 27.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Kokoontumistilojen ylläpitoavustukset 2023

MjuDno-2023-530

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on 17.10.2022 päättänyt kokoontumistilojen avustusperiaatteet:
1. avustuksen enimmäismäärä / avustettava on kohteen ko. vuoden kiinteistöveron määrä ja avustusta voidaan jakaa talousarviovarauksen puitteissa;
2. avustettavan kohteen tulee olla ry:n omistuksessa ja yleisessä käytössä (käytön edellytys ei saa olla jäsenyys):​​​​​
3. kunnanhallitus päättää avustusten myöntämisestä hakemusten pohjalta.

Kokoontumistilojen avustus ilmoitettiin haettavaksi 2.10.2023 kunnan kotisivuilla ja 5.10.2023  Pitäjänuutiset lehdessä.
Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 7 kappaletta. Määräajassa saapuneiden hakemusten yhteissumma (= ko. kohteiden kinteistövero) on 4591,87 €. Tarkoitukseen varattu määräraha 5000 € riittää avustusten maksamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. toteaa, että määräaikana saapui 7 hakuriteerit täyttävää hakemusta;
  2. päättää, että vuoden 2023 osalta kokoontumistilojen avustukset jaetaan liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, taloussuunnittelija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Puhelinnumero: 044 7707 210
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.