Kunnanhallitus, kokous 27.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Kunnanjohtajan viran vastaanottaminen

MjuDno-2023-287

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on 7.8.2023 § 38 valinnut Mäntyharjun kunnanjohtajan virkaan HTM, kunnanjohtaja Juho Järvenpään. 

Valtuuston päättänyt, että viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes hyväksyttävä lääkärintodistus on toimitettu.
Valtuusto on oikeuttanut kunnanhallituksen sopimaan viran vastaanottamisesta sekä päättämään valituksi tulleen palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista.

Kunnanhallitus on 9.10.2023 § 191 hyväksynyt johtajasopimuksen, jossa on sovittu palkkauksesta ja palvelussuhteen muista ehdoista.

Juho Järvenpää on 17.11.2023 ilmoittanut ottavansa Mäntyharjun kunnanjohtajan viran vastaan 1.1.2024.

Kunnanjohtaja Järvenpää on toimittanut kuntaan hyväksyttävän lääkärintodistuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1. vahvistaa kunnanjohtajan vaalin ja toteaa, että Juho Järvenpää aloittaa Mäntyharjun kunnanjohtajan virassa 1.1.2024 alkaen;

2. toteaa, että valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes hyväksyttävä lääkärintodistus on toimitettu.

 

Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kunnanhallitus

1. vahvistaa kunnanjohtajan vaalin ja toteaa, että Juho Järvenpää aloittaa Mäntyharjun kunnanjohtajan virassa 1.1.2024 alkaen;

2. toteaa Järvenpää on toimittanut kuntaan 27.11.2023 hyväksyttävän lääkärintodistuksen.

Päätös

Hyväksyttiin vt. kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus.

Tiedoksi

henkilöstösuunnittelija, kunnanjohtaja Juho Järvenpää

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Puhelinnumero: 044 7707 210
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.