Kunnanhallitus, kokous 27.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokousaikataulu 2024

MjuDno-2023-632

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntalaki 94 §  Valtuuston kokoontuminen
"Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia  on valmisteltava kiireellisesti.

Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 15. luvussa säädetään kunnanvaltuuston kokousmenettelystä.

Hallintosäännön 18. luvussa säädetään muiden toimielinten kokousmenettelystä.

137 § Kokousaika ja paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle on laadittu alustava kokousaikataulu vuodelle 2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1. esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään vuonna 2024 liitteestä ilmenevän alustavan kokousaikataulun mukaisesti.
Lisäksi valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan KuntaL 94 §:ssä  mainitulla tavalla;

2. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään liitteestä ilmenevän alustavan kokousaikataulun mukaisesti vuonna 2024 sekä tarvittaessa puheenjohtajan määräämänä muuna ajankohtana.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)