Kunnanhallitus, kokous 27.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 2023 / 6.11.

MjuDno-2023-118

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

KuntaL 39 § Kunnanhallituksen tehtävät
Kunnanhallituksen tulee
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta

KuntaL 96 § Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka 
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, 
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus
1. toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 6.11.2023
- ovat  syntyneet laillisessa järjestyksessä,
- eivät  mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle,
- eivät  ole lainvastaisia; sekä

2. päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 51 Talouden II kolmannesvuosiraportti
- ote: taloussuunnittelija

§ 52 Lisämäärärahat 2023 talousarviooon
- ote: taloussuunnittelija, toimialajohtajat

§ 53 Kiinteistöstrategia 2023
- ote: tekninen johtaja, ylläpitopäällikkö

§ 54 Tuloveroprosentti 2024
- ote: verohallinto, taloussuunnittelija

§ 55 Kiinteistöveroprosentti 2024
- ote: verohallinto, taloussuunnittelija

§ 56 Halme Johanna / eropyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / uuden jäsenen vaali
- ote: Johanna Halme, Juha Vallin, tarkastusltk pj.

§ 57  Johtajasopimus
- ei toimenpiteitä

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)