Kunnanhallitus, kokous 27.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Talousarvio 2024 ja suunnitelma 2025-26

MjuDno-2023-624

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntalain 110 pykälän mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, josta talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Samassa asiakirjassa valtuusto hyväksyy kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Nyt käsiteltävä talousarvioesitys sisältää kuntastrategiaan pohjautuvat palvelualuekohtaiset tavoitteet. Valtuustokäsittelyn jälkeen lautakunnat päättävät lautakuntasoisista käyttösuunitelmista.

Kunnanjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi 2024-2026 on liitteenä.

Vuoden 2024 talousarvion perusteita on käsitelty kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuuston seminareissa sekä yhteistyötoimikunnassa 24.11. ja useasti kunnan johtotiimissä. Talousarvioesityksen perusteena on kunnanvaltuuston veropäätös ja siitä johdettu Kuntaliiton verotuloennuste,  VM:n ennuste valtionosuuksiksi ja Inspira Oy:n raportti Mäntyharjun kunnan taloudesta vuosien 2023-2033 osalta.
 Verotuloennusteessa ja valtionosuusennusteessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia talousarvion laadinnan aikana. 
Kuten suunnitelmavuosien tuloslaskelma osoittaa vaatii talouden sopeuttaminen muuttuneeseen tulorakenteeseen paljon toimia. Toimenpiteiden suunnittelu on aloitetettu talousarvion laadinnan rinnalla.

Vuoden 2024 talousarvioesitys noudattaa pääosin kunnanhallituksen antamia laadintaohjeita. 
Kunnan ulkoiset toimintakulut ovat talousarvioesityksessä 17 924 790 euroa. Talousarvioesitys on alijäämäinen  808 800 euroa. Talousarvioesityksen alijäämä ja korostetusti suunnitelmavuosien alijäämä edellyttää muutosneuvottelujen aloittamisen kunnassa. On ennakoitavissa, että  neuvotteluilla on vaikutus henkilöstön asemaan. 
Talousarvion toteutuessa suunnitellusti kunnalla ei ole tarvetta pitkäaikaisen lainan nostoon vuonna 2024. Maksuvalmius voidaan hoitaa tililimitillä ja kuntatodistuslainoilla.

Investointiosan varaus vuoden 2024 osalta on 1 260 000 euroa. Suunnitelmavuosien 2025-2026 investointivaraus on yhteensä 6 140 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1. esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy

          - talousarvion ja -taloussuunnitelman vuosille 2024-2026;

          - käyttötalousosan sitovaksi  tasoksi lautakuntatason;

          - nettobudjetoidun yksikön sitovaksi tasoksi nettotuloksen;

          - investointiosan sitovaksi tasoksi hankekohtaisen nettomenon;

2. hyväksyy kunnanhallituksen  (lautakuntataso) kayttösuunnitelman liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin.

Vs. sivistysjohtaja Jari Hautamäki ja tekninen johtaja Ville Partio olivat saapuvilla kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Kokouskäsittely

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt 24.11.2023 Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 luonnoksen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)