Kunnanhallitus, kokous 2.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021

MjuDno-2021-572

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti  poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevassa hakemuksessa. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemukseen merkittävä se, milloin valtuusto ne käsittelee ja mitkä toimenpiteet ovat. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen vaikuttavia ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 30 000 000 euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 §:n ja 2 momentin mukaan korotusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä, mikä vuonna 2021 on 3.9. mennessä.
Hakemukset tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen valtiovarainministeriö@vm.fi.

Mäntyharjun kunnan taloutta vuonna 2021 rasittaa koronakriisin lisäksi erityissairaanhoidon kasvavat kulut.
Kunta on tehnyt aktiivisesti toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi mm. myymällä tarpeettomaksi jääneitä kiinteistöjä, karsimalla kouluverkkoaan ja ulkoistamalla tukipalveluita. Korjaavien toimenpiteiden talousvaikutukset toteutuvat pidemmällä aikavälillä kuin nämä äkilliset olosuhdemuutokset. Tästä syystä on perusteltua hakea harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunta hakee kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuodelle 2021  600.000 €.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)