Kunnanhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Keskusvaalilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2021

MjuDno-2017-469

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Vaalilaki 13 §
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi.
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa (4/2017) ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.

Tämä edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri ryhmää eli niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa.

1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön 10 § mukaan keskusvaalilautakunnassa on 5 jäsentä ja 7 varajäsentä.

Laiansäädäntö ja ohjeet:
Kuntalaki 74 §
Tasa-arvolaki 4a § 2 mom.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltustolle, että valtuusto

  1. valitsee keskusvaalilautakuntaan 5 jäsentä ja 7 varajäsentä niin, että varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan; ja
  2. nimeää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1. valitsee keskusvaalilautakuntaan seuraavat 5 jäsentä ja 8 varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

 

Jäsen Varajäsen (ei henkilökohtainen)
Mikko Turkki  
Teuvo Punavaara                
Anja Hartonen  
Christian Malm Matti Patrikainen
Tuula Astala Mirja Mattila
  Jari Lamponen
  Reino Ahvenainen
  Marita Silenski

 

2. nimeää 
- puheenjohtajaksi Teuvo Punavaaran ja
- varapuheenjohtajaksi Christian Malmin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

 

Valtuuston pj. Markku Häkkänen totesi, että kuntavaaleisa ehdokkaita asettaneilta ryhmiltä, jotka eivät ole saaneet edustusta kunnanvaltuuston on tiedusteltu varajäseniä keskusvaalilautakuntaan ja saatu esitykset varajäseniksi:

varajäsen (ei henkilökohtainen)
1. Unto Auvinen
2. Matti Kovanen
3. Teija Väisänen

Päätös

Kunnanvaltuusto

1. valitsi keskusvaalilautakuntaan seuraavat 5 jäsentä ja 8 varajäsentä

Jäsen Varajäsen (ei henkilökohtainen)
Mikko Turkki Unto Auvinen
Teuvo Punavaara                   Matti Kovanen
Anja Hartonen Teija Väisänen
Christian Malm Matti Patrikainen
Tuula Astala Mirja Mattila
  Jari Lamponen
  Reino Ahvenainen
  Marita Silenski

 

2. nimesi
- puheenjohtajaksi Teuvo Punavaaran ja
- varapuheenjohtajaksi Christian Malmin.

Valmistelija

Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

VaaliL 14 § Kunnan keskusvaalilautakunnan työskentely
Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.
Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.

Väliaikainen varajäsen sijoitetaan aiemmin valittujen varajäsenten jälkeen.


VaaliL 13 § 2 mom. Kunnan keskusvaalilautakunta
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.


Keskusvaalilautakunnalta saadun tiedon mukaan kunnanhallituksen tulisi määrätä väliaikaisia varajäseniä esteellisyyksien vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus lisää keskusvaalilautakuntaan väliaikaisia varajäseniä 

Päätös

Kunnanhallitus lisäsi keskusvaalilautakuntaan väliaikaisia varajäseniä seuraavasti:

9. Mika Ruohoranta
10. Simo-Heikki Hyyryläinen
11. Ilpo Honkanen

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Ari Hartonen poistui kokouksesta klo 17.57.

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

VaaliL 14 § mukaan väliaikainen varajäsen sijoitetaan aiemmin valittujen varajäsenten jälkeen. Nyt tulevat kysymykseen sijat: 12, 13, 14.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus lisää keskusvaalilautakuntaan väliaikaisia varajäseniä vähintään kolme henkilöä.

Päätös

Kunnanhallitus lisäsi keskusvaalilautakuntaan väliaikaisia varajäseniä kolme henkilöä seuraavasti:

12. Päivi Reponen
13. Tarja Hölttä
14. Mervi Venemies.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.