Kunnanhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Kuntavaalien ulkomainonta vuoden 2021 vaaleissa

MjuDno-2021-23

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Suomen Kuntaliitto suosittelee yleiskirjeessään 9/2020, 13.10.2020, että kuntavaaleja varten tarkoitettu ulkomainonta aloitettaisiin niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli keskiviikkona 31.3.2021.

Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämisestä. Käytäntö perustuu kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970 -luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys.

Vaalimainospaikkojen maksullisuus vaihtelee eri kunnissa. Suuntauksena on ollut, että kunnat pyrkivät kattamaan vaalimainoskehikoista ja niiden pystyttämisestä ja poistamisesta johtuvat kustannukset ehdokkaita asettaneilta ryhmiltä. Jos kunta perii maksun, sen tulee olla saman suuruinen kaikille ehdokkaita asettaneille ryhmille ns. yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen niin, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttaneen äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1    päättää, että kuntavaalien ulkomainonta aloitetaan 31.3.2021 klo 12 lukien.

2    toteaa, että vaalimainoksia ei tule sijoittaa alueelle, joka rajoittuu

​Kiepin siltaan

Varpasen ja Kiiskintien risteykseen sekä

Kirkonkylään menevän tien (Mäntyharjun tie) ja Kaartotien risteykseen,

3    toteaa, että kieltoalueella vaalimainokset asetetaan ainoastaan torilla oleviin kunnan telineisiin, joissa kullakin puolueella tai valitsijayhdistyksellä on käytössään kaksi kehikkoa,

4    antaa tekniselle osastolle valtuudet poistaa virheellisesti asetetut mainokset,

5    määrää, että yhdyshenkilönä toimii vaalimainosten asettelussa keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuija Setälä sekä

6    toteaa, että kunta ei peri maksua vaalimainospaikoista,

7   kehottaa poistamaan vaalimainokset kehikoista varsinaisten vaalipäivien jälkeisenä tiistaina klo 12.00 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esityksestä laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämiseksi. Lakiesityksessä kuntavaalien uudeksi vaalipäiväksi esitetään 13.6.2021.

Kunnanhallituksen päätös (18.1.2021, § 12) ulkomainonnasta kuntavaaleissa 2021 on tehty vaalipäivän 18.4.2021 mukaisesti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1 päättää, että kuntavaalien ulkomainonta aloitetaan 19.5.2021 klo 12 lukien.

2 toteaa, että vaalimainoksia ei tule sijoittaa alueelle, joka rajoituu
- Kiepin siltaan
- Varpasen ja Kiiskintien risteykseen sekä
- Kirkonkylään menevän tien (Mäntyharjun tie) ja Kaartotien risteykseen,

3 toteaa, että kieltoalueella vaalimainokset asetetaan ainoastaan torilla oleviin kunnan telineisiin, joissa kullakin puolueella tai valitsijayhdistyksellä on käytössään kaksi kehikkoa. Vaalimainokset asetetaan kunnan telineisiin siinä järjestyksessä, kuin ne ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.

4 antaa tekniselle osastolle valtuudet poistaa virheellisesti asetetut mainokset,

5 määrää, että yhdyshenkilönä toimii vaalimainosten asettelussa keskusvaalilautakunnan sihteeri sekä

6 toteaa, että kunta ei peri maksua vaalimainospaikoista,

7 kehottaa poistamaan vaalimainokset kehikoista varsinaisen vaalipäivien jälkeisenä tiistaina klo 12.00 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.