Kunnanhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Tilinpäätös 2020

MjuDno-2021-270

Kuvaus

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase,​ tuloslaskelma,​ rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Mäntyharjun kunnan,​ joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin,​ tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseen konsernitilinpäätös.

Kuntalain mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä,​ minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on KuntaL:n mukaan tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
Valtuuston käsittelyyn tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Mäntyharjun kunnan vuoden 2020 tilinpäätös on 2.160.359,13 euroa ylijäämäinen. Ulkoiset toimintatuotot olivat 5.385.989,83 euroa, missä on 389 485,81 euroa kasvua  edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut laskivat 512 745,67 euroa verrattuna vuoteen 2019. Kokonaisverotulot olivat 22.066.413,81 euroa. Valtionosuuksia kertyi 20.847.478,03 euroa. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat huomattavasti edellisvuodesta, johtuen koronaepidemiaan liittyvistä kuntatalouden tukipaketeista. Vuosikatteeksi muodostui 4.539.453,74 euroa. 

Poistosuunnitelman ulkopuolisia poistoja / arvonalennuksia kirjattiin tilinpäätökseen 820.355,05 euroa. Poistosuunnitelman lisäksi tehdyt poistot / arvonalennukset on esitetty liitteessä.

Mäntyharjun kunnan vuoden 2020 investointimenot olivat 6.332.901,78 euroa. Kunnan lainakanta tilikauden lopussa oli 20,2M euroa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. esittää kunnanvaltuustolle,​ että tilikauden 2020 ylijäämä 2.160.359,13 € siirretään oman pääoman tilikauden ylijäämätilille;
  2. ​allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi;​
  3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja
  4. sallii,​ että tarvittaessa tilinpäätösasiakirjaan voidaan tehdä teknisiä muutoksia ennen valtuustokäsittelyä ilman,​ että muutoksista tarvitsee kunnanhallituksen erikseen päättää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eveliina Mäenpää poistui kokouksesta esteen ilmoittaen - kulttuurituottaja (HallintoL 28 § 1 mom. 4 kohta).


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)