Kunnanhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen kuntavaaleihin 2021

MjuDno-2021-22

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Varsinainen vaalipäivä sunnuntai 18.4.2021. 

Ennakkoäänestys kotimaassa on 7.4-13.4.2021.

Vaalilain (20.5.2016/361) 15 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita siinä vaalipiirissä johon kunta kuuluu. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.  Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoina tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenellä sekä varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen. 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Keskusvaalilautakunta toivoo, että keskusvaalilautakuntaan kuuluvia henkilöitä (myös varajäsenet) ei valittaisi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 1.7.2019 § 50 yhdistänyt kunnan äänestysalueet: 1 Asema ja 2 Kirkonkylä yhdeksi äänestysalueeksi: 001 Mäntyharju.

Oheismateriaalissa edellisten vaalien vaalilautakuntien ja -toimikunnan jäsenet ja varajäsenet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1 valitsee seuraavaa Mäntyharjun (001) äänestysaluetta varten vaalilautakunnan (5 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme)

2 asettaa kuntavaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme) ja

3 määrää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan  puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kunnanhallitus 

1 valitsi Mäntyharjun (001) äänestysaluetta varten vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti sekä määräsi puheenjohtajat:

Vaalilautakunta    
     
Jäsen Varajäsen (ei henkilökohtaisia)
Kari Heikkilä, vpj. 1. Juha Koivula  
Tapio Valkama, pj. 2. Eija-Liisa Siitari  
Pirjo Nykänen 3. Heli Tirri  
Annikki Mörsky 4. Keijo Pekkanen  
Päivi Lepistö 5. Sirkku Ruotsalainen  
     

- puheenjohtaja Tapio Valkama
- varapuheenjohtaja Kari Heikkilä

 

2 asetti kuntavaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti sekä määräsi puheenjohtajaT:

Vaalitoimikunta    
     
Jäsen Varajäsen (ei henkilökohtaisia)
Heikki Koljonen, pj. 1. Martti Mörsky  
Anneli Leppä, vpj. 2. Timo Irtamo  
Seija Pekkola 3. Anssi Turtiainen  

- puheenjohtaja Heikki Koljonen
- varapuheenjohtaja Anneli Leppä.

Valmistelija

 • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Vaalitoimikunnan valitsemisen jälkeen on ko. toimielimeen valittujen osalta tullut esille esteellisyyksiä (ehdolla kuntavaaleissa). Myös pandempiatilanteen vuoksi on tarpeen täydentää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan varajäseniä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus 

 1. valitsee Mäntyharjun (001) äänestysaluetta varten vaalilautakuntaan lisää vähintään kolme varajäsentä;
 2. toteaa, että Anssi Turtiainen on esteellinen toimimaan vaalitoimikunnan kolmantena varajäsenenä, joten hänen tilalleen tulee valita uusi varajäsen; lisäksi
 3. valitsee vaalitoimikuntaan lisää vähintään kolme varajäsentä.

 

Päätös

Kunnanhallitus 

 1. valitsi Mäntyharjun (001) äänestysaluetta varten vaalilautakuntaan lisää varajäseniä seuraavasti:
   6. Aulikki Hostila
   7. Riitta Valkama;
   
 2. totesi, että Anssi Turtiainen on esteellinen toimimaan vaalitoimikunnan kolmantena varajäsenenä, joten hänen tilalleen valittiin uudeksi varajäseneksi Pirkko Tiilikainen;
   
 3. antoi hallintojohtajalle valtuudet määrätä vaalitoimikuntaan tarvittavan määrän varajäseniä kunnan viran/toimenhaltijoista.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.