Kunnanhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Ylläpitopäällikön valinta / Teknisen palvelualueen rekrytoinnit / Järvi-Saimaan Palvelut Oy

MjuDno-2020-635

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto on 10.6.2020 § 8 antanut ylläpitopäällikön toimen täyttöluvan.

Ilmoitus haettavana olevasta ylläpitopäällikön tehtävästä on julkaistu 20.8.2020 Kuntarekry.fi:n kautta kunnan kotisivuilla sekä TE-palveluissa. Sanomalehti Länsi-Savossa ilmoitus julkaistiin sunnuntaina 23.8.2020 ja Rakennuslehdessä 27.8.2020. Hakemusten jättämisen määräaika päättyi 4.9.2020 klo 15:00.

Määräaikana tuli kahdeksan hakemusta. Sopivammaksi hakijaksi arvioitua henkilöä haastateltiin 14.9.2020. Haastattelun perusteella todettiin, että hän soveltuu hyvin ylläpitopäällikön tehtävään, joten muita hakijoita ei haastateltu. Päätös valinnasta tehtiin teknisen johtajan virantaltijapäätöksellä 24.9.2020 § 16. Työhöntulo oli sovittu 1.12.2020 alkaen.

Ylläpitopäällikön tehtävään valittu henkilö on 13.11.2020 ilmoittanut, että hän ei erinäisten syiden vuoksi ota tehtävää vastaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää, että teknisen toimialan rekrytointi ja tulevia rekrytointeja käsitellään kokonaisuutena seuraavassa joulukuun 2020 teknisen lautakunnan kokouksessa sekä selvitetään vaihtoehtoisia menettelyjä riittävän ammattitaidon varmistamiseen teknisellä toimialalla. Ylläpitopäällikön lisäksi tulevia rekrytointitarpeita on tiedossa määräaikaisen/ toistaiseksi voimassa oleva ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön sekä toistaiseksi voimassa oleva palvelupäällikön toimi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan organisaatiomuutoksen tavoitteena on muuntautua prosessiorganisaatioksi ja tuottaa palvelut kustannustehokkaasti. Organisaatiomuutokseen aiheuttaa haasteita tulevat eläköitymiset. Aikaisemmin epäonnistuneen ylläpitopäällikön rekrytoinnin perusteella on selvitetty vaihtoehtoista mallia.

Teknisen toimen rekrytointitilanne:

Tekninen toimi on laittanut hakuun toistaiseksi voimassa olevan ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön toimen. Aikaisemmin on rektytoitu palvelupäällikkön ja toimistotyöntekijän toimet. 

Tekninen johtaja on selvittänyt kumppanuusmallia Järvi-Saimaan Palvelut Oy kanssa, joka on kuntaomisteinen osakeyhtiö. Kumppanuussopimuksen mallista ja perusteista on neuvoteltu teknisen johtajan ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy toimitusjohtajan välillä valtuuksien puitteissa.

Mäntyharjun kunnan tekninen toimiala on voimakkaassa muutoksessa, kun tekninen toimiala muuntautuu prosessiorganisaatioksi ja organisaatiorakennetta on päätetty muuttaa uutta toimintamallia vastaavasti. Vastauksena talouden haasteisiin ja nykyaikaisten toimintamallien edellyttämän asiantuntemuksen vuoksi tekninen toimiala tukeutuu oman henkilöstön ohella myös ostopalveluina hankittavaan asiantuntijuuteen ja suoritteisiin. Kumppanuussopimus julkisesti omistetun inhouse-yhtiön kanssa on yksi mahdollisista toimintamalleista. Mäntyharjun kuntastrategia kannustaa yhteistyömallien hakemiseen: Kunnan on uudistuttava ja tehtävä asioita laajassa yhteistyössä pärjätäkseen muuttuvassa maailmassa (Mäntyharjun kuntastrategia, s. 4).

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimintaa esiteltiin tekniselle lautakunnalle 25.8.2020 (§53) liittyen teknisen toimen organisaation ja toiminnan ohjauksen kehittämiseen. Tekninen lautakunta päätti, että valmistelua jatketaan. Tämän jälkeen Mäntyharjun kunnan tekninen toimiala sekä Järvi-Saimaan Palvelut Oy ovat neuvotelleet kumppanuussopimuksesta. Luonnos kumppanuussopimuksesta on oheismateriaalina.

Luonnoksen mukaisesti kumppanuuden tarkoituksena on edesauttaa Mäntyharjun teknisen toimialan muutoksessa. Tavoitteena on tehokkaat ja taloudelliset toimintamallit, asiantuntija- ja operatiivinen yhteistyö sekä palvelutuotannon kehittäminen. Lisäksi osapuolet kehittävät yhdessä toimintamalleja kumppanuussopimuksen piirissä ja omaksuvat toisiltaan parhaita käytäntöjä. Kumppanuuteen liittyvät tavoitteet vahvistetaan kausittain ja kulloinkin voimassa olevat palvelut on kuvattu sopimuksen liitteissä. Kumppanuudelle nimetään ohjausryhmä, jonka muistiot toimitetaan tiedoksi Mäntyharjun tekniselle lautakunnalle. Kumppanussopimus ei muodosta palveluntuottajalle yksinoikeutta tuotettaviin palveluihin, vaan kulloinkin voimassa olevat palveluosa-alueet ja hinnat sovitaan kausittain tai vahvistetaan erillisin tilauksin.

Kumppanuussopimuksen edellytyksenä on se, että Mäntyharjun kunta hankkisi Järvi-Saimaan Palvelut Oy:stä omistusosuuden ja sitoutuisi yhtiön osakassopimukseen. Tätä kautta Mäntyharjun kunnan ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n välille muodostuisi inhouse-asema. Osakkuuteen liittyvät asiat kuten osakkaaksi liittymissopimus ja osakkeen hinta esitettäisiin Mäntyharjun kunnanhallituksen päätettäväksi.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n liikevaihto 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella oli 13,5 M€ ja taseen loppusumma noin 3,3 M€. Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n omistavat Juvan kunta, Rantasalmen kunta, Sulkavan kunta ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote. Yhtiö toimii kuntatekniikan ja kunnallisen infrastruktuurin eri sektoreilla sekä ateria- ja puhtauspalveluissa. Lisäksi yhtiö toimittaa omistajakunnilleen rakennuttamiseen sekä kaavoitukseen liittyviä asiantuntija-palveluita. Yhtiön visiona on Hyvinvointia alueelle ja asukkaille ja strategiansa mukaan se tukee omistaja-asiakkaitaan heidän tehtävässään, kunnioittaen paikallista päätöksentekoa sekä paikallisia toimintatapoja ja yritysyhteistyötä.

Kokoukseen on kutsuttu Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Jyri Eskelinen sekä yhtiön hallituksen edustus esittelemään kumppanuussopimuksen luonnosta ja yhtiön toimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy kumppanuussopimuksen solmimisen Mäntyharjun kunnan ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n välille, jos kunnanhallitus hyväksyy omistusosuuden hankkimisen ja sitoutumisen osakassopimukseen.
  2. esittää kunnanhallitukselle omistusosuuden hankkimista ja sitoutumista osakassopimukseen.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Jyri Eskelinen oli kokouksessa etäyhteyden kautta läsnä tämän asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta ennen lautakunnan päätöksentekoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti ostamaan yhden Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n osakkeen joko Juvan kunnalta, Rantasalmen kunnalta tai Sulkavan kunnalta. Kaupan edellytyksenä on, että Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n yhtiökokous (16.4.2021) hyväksyy uuden yhtiöjärjestyksen sekä osakassopimuksen ja osakkaaksi liittymisasiakirjan. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.