Kunnanhallitus, kokous 29.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Talousarvion 2021 laadintaohje

MjuDno-2020-449

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Vuoden 2021 talousarvion perusteita on käsitelty kunnanvaltuuston seminaarissa 1.6.2020 ja kunnan johtotiimissä.
Talousarvion laadinnan perusteissa on poikkeuksellisen paljon muuttuvia tekijöitä. Sekä verotuloennuste että valtionosuusennuste on muuttunut useaan kertaan kevään ja kesän aikana. Samoin erityisesti sote-kustannusten tasoa niin tälle vuodelle kuin ennustetta vuodelle 2021 on poikkeuksellisen haasteellista hahmottaa.

Kunnalla on takana vuodelta 2019 alijäämäinen tilinpäätös. Vuodesta 2020 näyttää muodostuvan niin ikään alijäämäinen.  Vuoden 2021 aikana tulee saada muutos kehitykseen, jotta vältytään hallitsemattomalta kierteeltä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että   verotuksen tasoa joudutaan tarkastelemaan ja kaikkiin uusiin avauksiin käyttötalouden osalta tulee suhteutua erittäin kriittisesti.

Investointien osalta taso tulee saada rajattua edellisiä vuosia matalammaksi, jotta velkamäärän kehitys ei ryöstäydy halitsemattomaksi. Samoin investointien vaikutus käyttötalouteen tulee tutkia jokaisen kohten osalta tarkoin.

Toimialojen raamilaskelmassa on huomioitu tulevan vuoden palkankorotusten kustennusvaikutus 1,5%. Raameihin on huomioitu:
- yt-neuvottelujen päätökset (kaikki toimialat)
- Ristiinan suunnan oppilaskuljetusten kustannuskasvu (sivistyksen toimiala / lukio)
- Kisalan käyttökulut ( tekninen toimiala 150.000€ + 24.000€) 
- Ns. sisäiset toimialojen väliset siirrot ( asiointipiste, elinkeinotoimen kiinteistöjen kustannukset)

 Raameista on poistettu vuoden 2020 talousarviossa olleita kertaluonteisia eriä:
- Historian kirjoituksen kustannuksia / sivistys
- Kk-parakkien  määräraha/ tekninen
- kuntotutkimuksen määräraha / tekninen
 

Kunnan johtotiimissä on asetettu tavoitteeksi päästä em. ratkaisuilla yhdistettynä veroratkaisun kanssa 0-tulokseen tai lievästi alijäämäiseen talousarvioon. Vuosi 2021 tulee sisältämään kustannuseriä (mm. tytäryhtiöiden kiinteistöratkaisut, sote, yleisen talouskehityksen vaikutus verotulokertymään), joilla on negatiivinen vaikutus käyttötalouteen ja jotka toteutuessaan kääntävät talousarvion selvästi alijäämäiseksi.

Talousarvion laadinta on suunniteltu etenevän seuraavalla aikataululla:
- kh talousarvion laadintaohje 29.6.
- hallinnon toimialan ta ja kunnan sisäiset erät kesäkuussa 2020
- ta:n ennakko kunnanhallituksessa 31.8.
- muut ulkoiset talousarviot 4.9.2020 mennessä
- investoinnit 28.8.2020 mennessä
- ta tekstit  4.9. mennessä
- kh:n talousarviokäsittely 16.11.
- veroratkaisu  kv:ssä 9.11.
- kv:n talousarviokäsittely 14.12.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää, että talousarvio 2021 rakennetaan seuraavista lähtökohdista:

1. lautakuntien käyttötalousarvio rakentuu raamilaskelmaan, jonka mukaan toimialojen raamit ovat
- sivistyksen toimiala 8 326 199 €
- tekninen toimiala    5 720 926 €
- hallinnon toimiala    4 019 527 €
- kunnanvaltuusto          61 430 €
- tarkastuslautakunta     20 000 €
- keskusvaalilautakunta 20 000 €
- rakennuslautakunta   175 020 €
- Essote                     27 069 660 €

2. investointiraja on 20.000 €;

3. investointien yhteismäärä talousarviovuoden ja sitä seuraavien kahden suunnitelmavuoden aikana tulee kyetä rajaamaan saman ajan sumu- poistojen määrään;

4. vuosilomista tulee pitää vähintään 55 % kesälomakaudella ja seuraavalle kalenterivuodelle voi jättää enintään 5 vuosilomapäivää;

5. virka- ja työsuhteiset vakanssit tulee perustua talousarvion määrärahavarauksiin ja henkilöstösuunnitelmaan.

Päätös

Hyväksyttiin.