Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Edustajan valitseminen eri yhteisöihin kaudeksi 1.8.2021-31.5.2023

MjuDno-2021-622

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntalaki 33 § 1 mom 3 kohta Kunnanhallituksen tehtävät
"Kunnanhallituksen tulee:
---
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa ja käyttää sen puhevaltaa.
---

Lait ja ohjeet:
Kuntalaki 73 §
Tasa-arvolaki 4a §

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023 edustajat ja varaedustajat seuraavien yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin:

Exel Composites Oyj
Kuntarahoitus Oyj
Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry
Etelä-Savon Kauppakamari
osakaskunnat
Etelä-Savon Pelastusalan Liitto ry
Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry
Mikkelin Ravirata Oy
Mäntyharjun 400-vuotisjuhlarahaston toimikunta (2 edustajaa)
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta
Suomen Vesitieyhdistys ry
Suur-Savon Sähkö Oy
Viitostie  ry
Nopeat Itäradat neuvottelukunta
Reissumiestoimikunta
Kymenlaakson Jäte Oy (hallituksen jäsen / vj)
vammaisneuvosto
vanhusneuvosto
yhteistyötoimikunta

Päätös

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023 edustajat ja varaedustajat seuraavien yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin:

Exel Composites Oyj
- edustaja Markku Häkkänen,  varaedustaja Matti Nykänen

Kuntarahoitus Oyj
- edustaja Tuomo Penttinen,  varaedustaja Jukka Ollikainen

Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry
- edustaja Tiina Maczulskij,  varaedustaja Piia Mäkilä

Etelä-Savon Kauppakamari
- edustaja Toni Maczulskij,  varaedustaja Tiina Maczsulkij

osakaskunnat
- edustaja Antti Mustonen,  varaedustaja Raimo Leppäkumpu

Etelä-Savon Pelastusalan Liitto ry
- edustaja Ari Kokkola,  varaedustaja Piia Mäkilä

Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry
- edustaja Jaana Partio,  varaedustaja Tiina Maczulskij

Mikkelin Ravirata Oy
- edustaja Ismo Partio,  varaedustaja Heta Jukola

Mäntyharjun 400-vuotisjuhlarahaston toimikunta (2 edustajaa)
- Leena Pekkanen ja Panu Karjalainen

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta
- Matti Nykänen ja Ismo Partio

Suomen Vesitieyhdistys ry
- edustaja Markku J. Lamponen,  varaedustaja Mikko Turkki

Viitostie  ry
- edustaja Matti Nykänen,  varaedustaja Jukka Ollikainen

Nopeat Itäradat neuvottelukunta
- edustaja Jukka Ollikainen,  varaedustaja Tuomo Penttinen

Reissumiestoimikunta
- Markku J. Lamponen (pj.), Juha Vallin, Matti Nykänen ja Piia Mäkilä

Kymenlaakson Jäte Oy (hallituksen jäsen / vj)
- Ville Partio

vammaisneuvosto
- edustaja Jaana Partio,  varaedustaja Matti Nykänen

vanhusneuvosto
- edustaja Tuomo Niiranen,  varaedustaja Mia Lamponen

yhteistyötoimikunta
- Markku J. Lamponen

 

Suur-Savon Sähkö Oy

Keskusteltaessa Suur-Savon Sähkö Oy:n edustajan nimeämisestä
- Jaana Partio esitti edustajaksi nimettäväksi Markku J. Lamposen,
- Seppo Hujanen esitti edustajaksi nimettäväksi Markku Häkkäsen.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tullut kaksi ehdotusta. Edustajan valinta suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä.

Puheenjohtaja totesi, että Markku J. Lamposta äänestävät kirjoittavat lippuun Markku J. Lamposen nimen. Markku Häkkästä äänestävät kirjoittavat lippuun Markku Häkkäsen nimen.
Etäyhteyden (Teams) välityksellä kokouksessa oleva Heta Jukola lähettää pöytäkirjanpitäjälle sähköpostiviestin ja kirjoittaa siihen valittavan nimen.

Vaalissa annettiin 9 ääntä, joista Markku J. Lamposelle 3 ääntä ja Markku Häkkäselle 6 ääntä.
Puheenjohtaja totesi vaalin tuloksena Suur-Savon Sähkö Oy:n edustajaksi nimetyn Markku Häkkäsen. 

Varaedustajaksi Toni Maczulskij esitti Markku J. Lamposta.

Suur-Savon Sähkö Oy
- edustaja Markku Häkkänen,  varaedustaja Markku J. Lamponen.

Tiedoksi

ote: valitut, lm-kortiston hoitaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.