Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Kunnanhallituksen edustajan valitseminen sivistys-, rakennus- ja tekniseen lautakuntaan 2021-2023

MjuDno-2021-621

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallintosääntö 129 § Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä
"Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin."

Kunnanhallituksen edustajat eri lautakuntiin valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi (1.8.2021-31.5.2023).

KuntaL 90 §
Kunnanhallituksen edustaja voi välittää tiedon niistä asioista, jotka on tarpeen ottaa 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 
Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien asioiden käsittelyssä ja hän on salassapitovelvollinen salassa pidettävistä tiedoista samalla tavalla kuin toimielimen jäsen.
Säännöksessä kunnanjohtaja on mainittu erikseen. Hänet voidaan määrätä kunnanhallituksen edustajaksi, mutta tarkoituksenmukaisempaa on antaa kunnanjohtajalle, kuten myös kunnanhallituksen puheenjohtajalle, yleinen läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimielinten kokouksissa.

Hallintosäätö 128 § Läsnäolo kokouksessa
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus
- valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 § mukaan sekä
- kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla muiden toimielinten kokouksissa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus valitsee edustajansa ja varaedustajansa jäljempänä mainittuihin toimielimiin 1.8.2021-31.5.2023
- sivistyslautakunta
- rakennuslautakunta
- tekninen lautakunta.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi edustajansa ja varaedustajansa jäljempänä mainittuihin toimielimiin 1.8.2021-31.5.2023

sivistyslautakunta
- edustaja Ulla Sohlman,  varaedustaja Jonna Pöysti

rakennuslautakunta
- edustaja Tapio Hämäläinen,  varaedustaja Christian Malm

tekninen lautakunta
- edustaja Seppo Hujanen,  varaedustaja Matti Nykänen.

Tiedoksi

ote: valitut, lm-kortiston hoitaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)