Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Kunnanhallituksen konsernijaoston vaali 2021-2023

MjuDno-2021-620

Valmistelija

 • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 7.2 § 1 mom. Kunnanhallituksen konsernijaosto
Kunnanhallituksessa on konsernijaosto (joka toimii myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaostona).
Konsernijaostoon kuuluu puheenjohtaja ja 4 jäsentä.
Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan jaostojen jäsenet ja varajäsenet (varajäseneksi voidaan valita myös kunnanhallituksen varajäsen).
Jaoston jäsenet valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2021.

Lait ja ohjeet:
Kuntalaki 74 §
Tasa-arvolaki 4a § 2 mom.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. valitsee kunnanhallituksen konsernijaoston jäsenet (5) toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2021;
 2. nimeää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
 3. päättää, että konsernijaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja
 4. toteaa, että hallinto- ja talousjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus jaoston kokouksissa.

Päätös

Kunnanhallitus

1. valitsi kunnanhallituksen konsernijaostoon jäseniksi toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2021

Jäsen Varajäsen
Markku J. Lamponen Iiro Heikkilä
Toni Maczulskij Tiina Maczulskij
Seppo Hujanen Ari Siitarinen
Ulla Sohlman Jonna Pöysti
Tapio Hämäläinen Christian Malm


2. nimesi
- puheenjohtajaksi Markku J. Lamposen ja
- varapuheenjohtajaksi Toni Maczulskij`n

3. päätti, että konsernijaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja

4. totesi, että hallinto- ja talousjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus jaoston kokouksissa.

Tiedoksi

valitut, lm-kortiston hoitaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.