Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021 / kunnan edustajan nimeäminen

MjuDno-2021-309

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntavaalivuoden syksyllä valitaan Kuntaliiton valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Vaalit toimitetaan Kuntaliiton jäsenkunnissa 15.11.-31.12.2021. Ehdokasasettelusta ja vaalien toimittamisesta määrätään Kuntaliiton säännöissä ja valtuuskunnan vaalijärjestyksessä.
Valtuuskunnan jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä 15.11.-31.12.2021. Lisäksi yhdeksän (9) jäsentä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Vaalikelpoisia ovat kunnan valtuutetut.

Mäntyharju kuuluu Kaakkois-Suomen vaalipiiriin, jossa valittavien paikkalulku on 5.

Kaikkien vaalipiirien kuntapäiväkokoukset järjestetään etäkokouksina 5.10.2021.

Kunnat nimeävät edustajansa kuntapäiville. Kunnalla on asukaslukuna mukaan määräytyen 1-4 edustajaa. Kuntapäivillä ao. vaalipiirin kuntien edustajat nimeävät valtuuskunnan vaaleja varten vaalipiirin ehdokaslistat.
Asukaslulku enintään 10 000 á yksi edustaja.
Mäntyharjusta valitaan yksi edustaja ja mahdolliset varahenkilöt kuntapäiville.

Vaaleihin ja kuntapäiväkokoksiin liittyä ohjeistus sekä ehdokaslistojen yhdestelmät julkaistaan Kuntaliiton verkkosivuilla.

Tiedot pyydetään ilmoittamaan 31.8.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäiville 5.10.2021.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäiville 5.10.2021 edustajaksi Markku Häkkäsen ja varaedustajaksi Markku J. Lamposen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.