Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Tekojääradan rakentaminen

MjuDno-2017-598

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan liikuntapaikkamestari ja tekninen johtaja ovat selvittäneet tekojääradan KVR-urakan sisältöä. Tekojääradan rakentamisesta vastannut Jäämestarit Oy kuuluu nykyisin Unisport Infra Oy:n yrityskaupan johdosta. Tekojääradan 2 vuotinen takuuaika päättyy lokakuussa 2020.

Tekojääradan takuuajan vuosihuollot on olleet tekemättä ja valaistusteho on havaittu Mäntyharjun kunnan mittauksissa suunnitelmista poikkeavaksi. KVR-urakoitsija on hyväksyttänyt Mäntyharjun kunnalla valaistussuunnitelman tavoitevalaistusteholle 200lux sekä valaistus on suunniteltu Philipsin valonlähteillä 120-360 luxiin pistemitoituksella. Liikuntapaikkamestarin epävirallisissa mittauksissa 9.1.2020 valaistusteho on 27-55 luxia, jonka jälkeen urakoitsija asensi uudet valonlähteet tilaajan ilmoitukseen perustuen. Liikuntapaikkamestarin uuden mittauksen jälkeen epävirallisella lux-mittauksella arvot olivat 38-101 luxia, joka ei tilaajan käsityksen mukaan ole vieläkään tilauksen mukainen. Tilaajan näkökulmaa puoltaa myös se, että suunnitelmissa on 6 valaisinpylvästä ja 18 valonlähdettä. Nykyinen toteutus sisältää 4 valaisinpylvästä ja yhteensä 8 valonlähdettä. Lisäksi urakoitsija vastasi edelliseen reklamaatioon vaihtamalla valaisimia.

Lisäksi suunnitelmissa on esitetty kaksi syöttökaapelia pääkeskukselta tekojääradan sähkökeskukselle, joista ei ole asennettu kuin yksi syöttökaapeli.

Valaisinpylväät sijaitsevat kulmissa väärin sijoitettuna ja keskialueen valaistuksen takia valonlähteet joudutaan suuntaamaan laajemmalle alueelle ja valaistusteho on kääntäen verrannollinen pinta-alaan, joten valoteho ei ole tasainen kentän alueella. Valaisimien asento aiheuttaa turhaa häikäisyä myös lähialueen asutukselle.

Urakoitsijan luovutusasiakirjoissa ei ole toteutuksen mukaisia loppupiirustuksia vaan niissä viitataan hyväksyttyihin suunnitelmiin ja valaistusteholaskelmiin. Urakkaohjelmassa on sovittu selkeästi noudatettavat suunnitelmat, muutosten hyväksyttäminen ja hyvitykset sekä muut KVR-urakan vaatimukset.

Rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaisesti Mäntyharjun kunta on vastaanottanut KVR-urakan 17.10.2018. Aikaisemmissa työmaakokouspöytäkirjoissa ei ole kirjattu hyväksyttyjen suunnitelmien muutoksia valaistuksen osalta eikä taloudellisessa loppuselvityksessä ole hyvityksiä sähköurakkaa kohtaan. 

Mäntyharjun kunnan nykyinen tekninen johtaja on pyytänyt kirjallista selvitystä Unisportin edustajalta, jota ei ole vielä toimitettu. Ensimmäisen vuoden takuuajan tarkastus järjestetään 18.2.2020, jossa käsitellään myös edellä mainittuja asioita. 

Sähkösuunnittelijalta pyydetyn yksikköhintoihin perustuva kustannusarvio suunnitelmien mukaisista puutteista: valaisimet a´2300 €/kpl, yhteensä 10kpl 23000 €, pylväät a´990 €/kpl ja jalustat a´314 €/kpl, yhteensä 2kpl 2608 €, puuttuva syöttökaapeli a´60 €/m asennettuna 38m yhteensä 2400 €, asennustöiden arvio noin 2000 € ja sähkösuunnitelmien loppudokumentointi arvio noin 1500 €. Todelliset urakkahinnat voivat olla yksikköhintoja alhaisempia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle

 1. Reklamaation korvausvaatimuksen määrän asettamista, mikäli selvitystyössä ei päästä ratkaisuun urakkatilauksen mukaisesti.
 2. että kunnanvaltuusto tekee vuoden 2020 talousarvioon 31500 €:n muutoksen (lisämääräraha) jääkiekkokaukalon valaistuksen parantamista varten kustannuspaikalle 009552 "Tekojäärata". Mahdollinen reklamaatiosta toteutuva vahingonkorvaus kohdistetaan investointimäärärahalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. asettaa reklamaation korvausvaatimukseksi 50 780 € (alv 0 %),​ mikäli selvitystyössä ei päästä ratkaisuun urakkatilauksen mukaisesti ja
 2. pidättää oikeuden vaatia korvausta mahdollista kylmälaitteiston curling radan varausten osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekojääradan rakentaminen Mju-Dno-2017-598

Mäntyharjun kunnan asiamiehenä Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen Oy asianajaja/ rak.ins. Kalle Lyytinen on esittänyt kesällä 2020 vaatimuksia tekojääradan urakoitsijalle Unisport Infra Oy:lle. Kyse on urakkasuorituksen virheistä ja niihin liittyvistä vastuista. Urakoitsija on kiistänyt virhevastuunsa.
Kun asiassa saatiin syksyllä 2020 urakoitsijan vastine, tekninen johtaja ja asianajaja neuvottelivat asian mahdollisista jatkotoimista. Urakoitsijan saaminen virhevastuuseen edellyttää Mäntyharjun kunnalta oikeudellisia toimia (kanne käräjäoikeuteen).

Jatkotoimenpiteiden vaihtoehdoiksi esitetään:

Vaihtoehto 1.

Urakoitsijaa vastaan nostetaan kanne käräjäoikeudessa. Kanteessa vaaditaan virheiden korjauskustannuksia asiantuntijan esittämän arvion perusteella. Kanteeseen jätetään varauma siitä, että korjauskustannusten määrä voi muuttua, kun todelliset kustannukset saadaan selville. Jos kanne nostetaan kevään 2021 aikana, asiaa käsitellään käräjäoikeudessa aikaisintaan syksyllä 2021. Koronapandemia on aiheuttanut tuomioistuinten toimintaan viivettä, joten todennäköinen asian käsittelyaika on vuonna 2022. Kannetta on siis mahdollista täydentää todellisilla kustannuksilla/vahingoilla.

Vaihtoehto 2.

Toinen menettelyvaihtoehto on, että kunta suorittaa ensin kaikki korjaustoimenpiteet. Kustannusten selvittyä lopullisesti asian käsittelyä jatketaan urakoitsijan kanssa. Molemmat menettelytavat johtavat samaan lopputulokseen, mutta tässä vaihtoehdossa asian käsittelyaika siirtyy pidemmälle tulevaisuuteen. Tämän menettelyvaihtoehdon ”hyvänä” puolena voi pitää sitä, että kunnalla on päätöksiä tehdessään tiedossa asian todellinen intressi. Asiantuntijan arvion luotettavuutta ei ole syytä epäillä, mutta arvio vastaa erittäin harvoissa tapauksissa lopullista toteutuvaa kustannusta.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle vaihtoehdon 1 hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta esittää jatkotoimenpiteeksi vaihtoehto 1. mukaisia menettelyä.

Urakoitsijaa vastaan nostetaan kanne käräjäoikeudessa. Kanteessa vaaditaan virheiden korjauskustannuksia asiantuntijan esittämän arvion perusteella. Kanteeseen jätetään varauma siitä, että korjauskustannusten määrä voi muuttua, kun todelliset kustannukset saadaan selville. Jos kanne nostetaan kevään 2021 aikana, asiaa käsitellään käräjäoikeudessa aikaisintaan syksyllä 2021. Koronapandemia on aiheuttanut tuomioistuinten toimintaan viivettä, joten todennäköinen asian käsittelyaika on vuonna 2022. Kannetta on siis mahdollista täydentää todellisilla kustannuksilla/vahingoilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus laittaa vahingonkorvausvaatimuksen vireille käräjäoikeuteteen.

Päätös

Hyväksyttin.

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan; poistui klo 17.23

Valmistelija

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunta kävi kevään aikana neuvotteluja Unisport Oy:n kanssa tuloksetta, joten kunta jätti 1.6.2021 asianajaja Kalle Lyytisen (Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen Oy) toimesta Etelä-Savon käräjäoikeudelle haastehakemuksen ja ilmoitti samalla, että Mäntyharjun kunta suostuu asiassa tuomioistuinsovitteluun. Tuomioistuinsovittelussa kunnan lähtökohtana on se, että Unisport korjaa tekojään valaistuksen hyväksyttävään kuntoon tai korvaa rahallisesti kunnan toteuttaman korjaustyön. Tässä yhteydessä Unisport Infra Oy:ltä tuli pyyntö kunnalle esittää vaatimuksia sovintoon.

Kunnanjohtaja teki asianajaja Lyytisen kanssa ehdollisen sovintotarjouksen. Ehdollisuus tarkoittaa sitä, että lopullisen päätöksen sovinnosta tekee kunnanhallitus. Sovintotarjous oli seuraavanlainen:

  1. Unisport Infra Oy korjaa kentän valaistuksen parhaaksi katsomallaan tavalla siten, että kentällä on sopimuksen mukainen riittävä valaistusteho koko kentän alueella ja lisäksi valaisimien tulee vastata laadultaan sopimuksen mukaista laatutasoa.
  2. Mäntyharju luopuu vaatimuksestaan Curlingkentän varauksen osalta.
  3. Urakan luovutusdokumentit tarkastetaan osapuolten kesken ja jos niissä on merkityksellisiä puutteita Unisport Infra Oy täydentää dokumentit puutteiden osalta.
  4. Unisport Infra Oy maksaa 50 % kunnan asianajokuluista ja asiantuntijakuluista.

Heinäkuussa Unisport Infra Oy antoi vastauksen, kun se oli saanut Easy LED Oy:ltä tilaamansa uuden valaistussuunnitelman kentästä ja esittää seuraavan sovintotarjouksen:

 1. Unisport toteuttaa kentän valaistuksen oheisen valaistussuunnitelman mukaisesti. Käytännössä siis nykyiset valonheittimet vaihdetaan Easyled BUBO B1 -valaisimiksi, jolloin päästään 200 lx tavoitetasoon. Valaistuslaskelman mukaan valaistustasoksi tulee Em = 212 lx. Laskelman laadinnassa ei ole ollut käytössä valaisinpylväiden tarkkoja paikkoja, minkä vuoksi vähäinen heitto suuntaan tai toiseen on mahdollinen.
 2. Urakan luovutusdokumentit tarkastetaan osapuolten kesken ja jos niissä on merkityksellisiä puutteita, Unisport täydentää dokumentit puutteiden osalta.
 3. Kun edellä mainitut ehdot 1 ja 2 on täytetty, osapuolilla ei ole mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan 22.2018 solmittuun tekojääradan rakentamista koskevaan urakkasopimukseen liittyen. Tämä ei kuitenkaan koske urakkasopimuksen (YSE 30 §) mukaista takuuajan jälkeistä vastuuta.
 4. Osapuolet vastaavat omista asiamies- ja asiantuntijakuluista sekä muista mahdollisista vahingoista.

 Sovintotarjous on voimassa 3.9.2021 asti. Sovinnon edellytyksenä on, että asiasta laaditaan erillinen sovintosopimus ja sovinto syntyy vasta sovintosopimuksen allekirjoituksin. Selvyyden vuoksi todetaan, että Mäntyharjun kunnalla ei ole oikeutta vedota tähän sovintotarjoukseen mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

Käytännössä eroavuutta kunnan esitykseen on ainoastaan selvittely- ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa. Kunnan vaatimuksessa valaistuksen korjauksen hinnaksi arvioitiin 41.280 euroa, Curling-kentän LVIS-varauksen hinnaksi 1.000 euroa ja luovutuskansioiden puutteiden korjauksen hinnaksi 2.000 euroa. Kunnan selvittelykulujen ja oikeudenkäyntikulujen kokonaiskustannukset tällä hetkellä 10.000 euroa (asiantuntija 2.500 e, käräjäoikeuden maksu 500 e, asianajokulut 7.000 e).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunta hyväksyy Unisport Infra Oy.n sovintotarjouksen, jonka mukaan

 1. Unisport Infra Oy toteuttaa kentän valaistuksen oheisen valaistussuunnitelman mukaisesti. Käytännössä siis nykyiset valonheittimet vaihdetaan Easyled BUBO B1 -valaisimiksi, jolloin päästään 200 lx tavoitetasoon. Valaistuslaskelman mukaan valaistustasoksi tulee Em = 212 lx. Laskelman laadinnassa ei ole ollut käytössä valaisinpylväiden tarkkoja paikkoja, minkä vuoksi vähäinen heitto suuntaan tai toiseen on mahdollinen.
 2. Urakan luovutusdokumentit tarkastetaan osapuolten kesken ja jos niissä on merkityksellisiä puutteita, Unisport täydentää dokumentit puutteiden osalta.
 3. Kun edellä mainitut ehdot 1 ja 2 on täytetty, osapuolilla ei ole mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan 23.2.2018 solmittuun tekojääradan rakentamista koskevaan urakkasopimukseen liittyen. Tämä ei kuitenkaan koske urakkasopimuksen (YSE 30 §) mukaista takuuajan jälkeistä vastuuta.
 4. Osapuolet vastaavat omista asiamies- ja asiantuntijakuluista sekä muista mahdollisista vahingoista.

Sovinto edellyttää, että valaistuksen laatu tarkastetaan korjauksen jälkeen ja valaistus hyväksytään, mikäli se toimii suunnitelman mukaisesti. Huomioon otetaan sovintotarjouksessa oleva varaus vähäisistä poikkeamista valaisinpylväiden sijaintiin liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)