Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Eduskunnan oikeusasiamies / vastaselityspyyntöasiakirjojen julkaisu

MjuDno-2017-614

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on 31.7.2020 kirjeellään EOAK/4957/2020 pyytänyt Mäntyharjun kunnanhallitukselta selvitystä korkeimman hallinto-oikeuden vastaselityspyyntöön liittyvien asiakirjojen pitämisestä nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asia liittyy Mäntyharjun kunnanhallituksen päätökseen 12.8.2019 § 126 Peruveden ranta-asemakaava / vastaselityspyyntö.

Valittaja on 28.9.2019 kannellut oikeusasiamiehelle Mäntyharjun kunnan menettelystä Peruveden ranta-asemakaavaa koskevassa asiassa. Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Mikko Sarja on 17.7.2020 päättänyt, että kantelua ei tutkita, koska ranta-asemakaava on valituslupahakemusten johdosta vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen on kuitenkin tuolloin erottanut varsinaisesta ranta-asemakaavaa koskevasta asiasta erilisenä asiana tutkittavaksi valittajan lisäkirjeestä 28.9.2019 ilmenevän asian, joka koskee korkeimman hallinto-oikeuden vastaselityspyyntöön liittyvien asiakirjojen pitämistä nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Valittajan mukaan vastaselitysasiakirjat oli koottu 166-sivuiseksi pdf-asiakirjaksi, joka oli julkaistu sellaisenaan kunnanhallituksen kokouksen 12.8.2019 esityslistan liitteenä.

Valittaja toteaa, että asian jatkokäsittely Mäntyharjun kunnassa 12.8.2019 saattaa loukata asianosaisten oikeusturvaa.
Valittaja toteaa, että Mäntyharjun kunta julkaisi viisi päivää ennen kokousta eli torstaina 8.8.2019 kunnan internet-sivustolla osiossa "Päätöksenteko" valituksen asiakirjat sellaisenaan ilman asiaan liittyvien henkiöiden yksityisten tietojen poistamista. Asiakirjat oli koottu 166 sivuiseksi pdf-asiakirjaksi nimeltään KHO vastaselityspyyntö 17062019 ja asiakirjan koko on 56366 kt. Asiakirja oli ko. asian esityslistan liitteenä.
Valittaja on ladannut kyseisen asiakirjan suoraan Mäntyharjun kunnan internet-sivuilta itselleen. Asiakirja on kooltaan niin suuri, että se ei kulje sähköpostitse. Pyynnöstä kunta on 19.8.2019 lähettänyt valittajalle paperille tulostetun version ko. asiakirjasta, mutta paperisesta asiakirjasta on jälkikäteen tehty julkaisukelpoinen poistamalla henkilötietoja.

Valittaja toteaa, että Mäntyharjun kunta on julkaissut internet-sivuillaan asian KHO 0790/1/9 oikeudenkäyntimateriaalia sellaisessa laajuudessa, että tämä loukkaa asianosaisten yksityisyyden suojaa. Asiakirjat olivat kenen tahansa ladattavissa viiden päivän ajan 8.-12.8.2019.

Esittelijäneuvos Erkki Hännikäinen pyytää apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätöksen mukaisesti kunnanhallitusta antamaan valittajan kantelun tutkimiseksi tältä osin tarvittavan selvityksen 30.9.2020 mennessä. Liitteeksi pyydetään laittamaan kantelussa tarkoitettu pdf-asiakirja.


Kunta on selvittänyt CaseM asianhallintaohjelman lokitietoja ohjelman toimittajalta Fujitsulta, josta on todettu, että lokeja ei kysymyksessä olevalta ajanjaksolta enää ole saatavissa, koska julkaisu on melkein vuoden takainen. On siis mahdollista, että kyseinen liite on ollut nähtävillä 8.8.2019 - 12.8.2019. Mikäli näin on tapahtunut on  kyse kunnan toiminnasssa tapahtuneesta  inhimillisestä erehdyksestä.
Kokouksen jälkeen pöytäkirjan julkaisussa liitettä ei ole julkaistu yleiseen tietoverkkoon julkisuuslain 24 §:n mukaisesti.
CaseM-järjestelmä automaattisesti pöytäkirjan valmistuttua poistaa esityslistan liitteineen julkaisutilasta, joten 12.8.2019 jälkeen kyseinen liite ei ole ollut nähtävillä yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus antaa edellä olevan selvityksen kanteluun.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)