Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Kärkkäinen / kuolinpesän omaisuuden hakeminen kunnalle / kiinteistön myynti

MjuDno-2019-653

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtiokonttori on 16.10.2010 ilmoittanut kunnalle mahdollisuudesta hakea perillisittä kuolleen henkilön omaisuutta. Hakemus tulee toimittaa Valtiokonttorin kirjaamoon viimeistään 11.2.2020 mennessä.

Hakemuksessa kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus haettavalle omaisuudelle. Valtiokonttori luovuttaa omaisuuden tähän tarkoitukseen. Käyttötarkoituksen on hyvä olla tarpeeksi yleisluontoinen. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella eikä omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu tarveharkintaan.

Käyttötarkoitusta on kartoitettu mm. vs. kulttuurisihteeriltä. Hän esittää, että kunta hakee kuolinpesän omaisuutta käytettäväksi hyvinvointia ja terveyttä edistävien kulttuuri- ja taidepalveluiden tuottamiseksi vaikeasti saavutettavissa oleville kohderyhmille koti- ja laitosympäristössä (kehitysvammaiset, pikkulapsiperheet jne.).

Asiaan liittyvät asiakirjat ovat salassa pidettäviä, Julkisuuslaki 24 §

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää, että kuolinpesän omaisuutta haetaan käytettäväksi hyvinvointia ja terveyttä edistävien kulttuuri- ja taidepalveluiden tuottamiseksi vaikeasti saavutettavissa oleville kohderyhmille koti- ja laitosympäristössä (kehitysvammaiset, pikkulapsiperheet jne.).

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtiokonttori on päätöksellään 19.3.2020 VK/626/08.02.01/2019 määrännyt, että kuolinpesään kuuluva kiinteistö Mäntyharju, *********, luovutetaan Mäntyharjun kunnalle seuraavilla ehdoilla:

1. Kunta käyttää omaisuuden hyvinvointia ja terveyttä edistävien kulttuuri- ja taidepalvelujen tuottamiseksi vaikeasti saavutettavissa oleville kohderyhmille koti- ja laitosympäristössä.

2. Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kunta luovuttaa omaisuuden tälle.


Muu kuolinpesän omaisuus luovutetaan perinnönjättäjän kotikunnalle Lahden kaupungille.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Mäntyharjun kunta merkitsee Valtiokonttorin päätöksen tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnan perintö muodostuu Pentti 507-413-4-115 kiinteistöstä, jolle kunta on saanut lainhuudon 30.6.2020. Kiinteistön pinta-ala on 3,8 ha. Kiinteistö on metsätalousmaata, jolla sijaitsee vanha purkukuntoinen omakotitalo. 

Mhy Mänty-Saimaan tekemän arvion mukaan metsätalousmaan käypä arvo on noin 28 600 euroa.

Kiinteistö on tarkoituksenmukaista laittaa myyntiin, jolloin myös varat saadaan käyttöön haettuun tarkoitukseen (hyvinvointia ja terveyttä edistävien kulttuuri- ja taidepalvelujen tuottamiseksi vaikeasti saavutettavissa oleville kohderyhmille koti- ja laitosympäristössä).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. laittaa Pentti 507-413-4-115 kiinteistön Kaakkois-Suomen Metsätila LKV:n  kautta myyntiin ja
  2. toteaa, että kunnanhallitus pidättää oikeuden hyväksyä ja hylätä tarjoukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen jäsen Jaana Lopperi poistui kokouksesta esteen ilmoittaen (puoliso on metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa), HallintoL 28 § 1 kohta 2 mom.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)